RSU
หน้าแรก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
จริยธรรมวิทยาลัย
หลักสูตร
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
ผลงานคณาจารย์
ผลงานสร้างสรรค์
ติดต่อวิทยาลัย
ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย
- สตูดิโอสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ 3 ห้อง
- สตูดิโอถ่ายภาพขั้นสูง 1 ห้อง
- ห้องตัดต่อภาพ 15 ห้อง
- ห้องบันทึกเสียง 7 ห้อง
- ห้องบรรณาธิการข่าว 1 ห้องห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12 ห้อง
- ห้อง Acting 3 ห้อง
- โรงภาพยนตร์ 1 ห้อง
- ห้อง Auditorium (สำหรับการแสดงทุกรูปแบบ) 450 ที่นั่ง 1 ห้อง

สตูดิโอสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ 3 ห้อง

สตูดิโอถ่ายภาพขั้นสูง


ห้องตัดต่อภาพ


ห้องบันทึกเสียง


ห้องบรรณาธิการข่าว


ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


ห้อง Acting


โรงภาพยนตร์


ห้อง Auditorium