RSU
หน้าแรก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
จริยธรรมวิทยาลัย
หลักสูตร
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
ผลงานคณาจารย์
ผลงานสร้างสรรค์
ติดต่อวิทยาลัย
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Communication Arts (Film and Television Writing and Directing)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.ม. (การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Com.Arts (Film and Television Writing and Directing)
ปรัชญา

โลกยุคปัจจุบันมีการเปิดกว้างอย่างเสรี สังคมยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย และมีทิศทาง เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สนใจการนำเอาสรรพสิ่งต่างๆมาบูรณาการหลอมรวมเข้าด้วยกัน ในโลกวิชาการก็เช่นกัน การนำเอาศาสตร์ที่แตกต่างกันมาผนวกรวมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้แบบสหวิทยาการนับเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง มิเช่นนั้นก็จะไม่สามารถสนองตอบต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย่างรวดเร็วได้ สำหรับแวดวงนิเทศศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างแนบแน่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะก้าวให้ทันต่อความต้องการของสังคมที่ปัจจุบันมุ่งเน้นคุณภาพและความหลากหลาย หลักสูตรการเขียนบทและกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ จึงได้รับการออกแบบมาให้เป็นสหวิทยาการ ที่หลอมรวมเอาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์หลายแขนงมาผนึกรวมเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่สามารถตอบสนองสังคมปัจจุบันได้ โดยองค์ความรู้อันแตกต่างที่ได้นำมาผสมผสานจนเป็นหลักสูตรลักษณะสหวิทยาการนี้ประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ องค์ความรู้ด้านโทรทัศน์ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา และการเขียน โดยมีแกนสำคัญอยู่ที่การเขียนบทและการกำกับอันถือเป็นหัวใจสำคัญของศาสตร์ด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ อย่างไรก็ดี นอกจากนี้ศาสตร์ด้านการเขียนบทและการกำกับแล้ว หลักสูตรฯยังได้ผนวกรวมองค์ความรู้ด้านหลักทางนิเทศศาสตร์ที่สำคัญอีก 3 ด้านมารวมไว้ด้วยกัน ได้แก่นิเทศศาสตร์ปฏิบัติ นิเทศศาสตร์ทฤษฏี และนิเทศศาสตร์วิพากษ์ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถรอบด้าน เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่สามารถค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานด้านการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เเพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการเขียนบทและกำกับภาพยนตร์และ โทรทัศน์ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์มาศึกษาวิจัยผลงานนิเทศศาสตร์เฉพาะทางตามพื้นฐานความถนัดเพื่อพัฒนางานวิชาชีพ
  2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความสำนึกในพันธกิจ และภารกิจของนักวิชาการและนักวิชาชีพ รวมทั้งอุปนิสัยในการแสวงหาความรู้ และนำเสนอความรู้และความจริงที่มีคุณค่าไปเสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคม วงวิชาการ และวงวิชาชีพ
  3. เพื่อส่งเสริม การสร้างสรรค์ผลงาน การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์
แนวทางการประกอบอาชีพ
  1. นักเขียนบทภาพยนตร์
  2. นักเขียนบทละครโทรทัศน์และซีรีส์
  3. ผู้กำกับภาพยนตร์
  4. ผู้กำกับละครโทรทัศน์และซีรีส์
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

แบ่งออกเป็น 2 แผน

แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5) การสอบประมวลความรู้ 0 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตร

213,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชา
ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด