RSU
หน้าแรก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
จริยธรรมวิทยาลัย
หลักสูตร
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
ผลงานคณาจารย์
ผลงานสร้างสรรค์
ติดต่อวิทยาลัย
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2550

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2550

เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ควบคู่ไปกับคุณลักษณะด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของหลักสูตร และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ อันเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความ คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม ดังนั้น คณะนิเทศศาสตร์ จึงกำหนดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนัก ศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้


ข้อ ๑ ต่อตนเอง

(๑) ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามปณิธาน นโยบาย และจริยวัตรของมหาวิทยาลัย

(๒) มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

(๓) พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในสาขาวิชาชีพของตนเอง

(๔) มีบุคลิกภาพ และการวางตนที่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา


ข้อ ๒ ต่อผู้อื่น

(๑) ปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

(๒) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี

(๓) เคารพและไม่ละเมิดผลงานของผู้อื่น


ข้อ ๓ ต่อมหาวิทยาลัย

(๑) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

(๒) ร่วมมือร่วมใจพัฒนา และสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย และไม่ประพฤติปฏิบัติตนอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

(๓) ดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น


ข้อ ๔ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

(๑) ประพฤติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

(๒) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม


ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2550