RSU
หน้าแรก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
จริยธรรมวิทยาลัย
หลักสูตร
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
ผลงานคณาจารย์
ผลงานสร้างสรรค์
ติดต่อวิทยาลัย
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Multi-Platform Radio and Television)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Multi-Platform Radio and Television)
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการเคลื่อนตัวไปของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เสนอข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกทิศทางของสมาคมวิชาชีพนั้น ๆ และทำหน้าที่ผ่อนคลายความตึงเครียดความขัดแย้งในรูปแบบของเวทีความคิดเห็นและช่องทางบันเทิงและยังทำหน้าที่สอดส่องดูแลความเป็นไปของสังคม เป็นตัวแทนคอยตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่าเหมาะสมด้วยเหตุผลและชอบธรรมหรือไม่

ปัจจุบันสื่อวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มเป็นช่องทางที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์สารสนเทศ จึงเป็นกลไกลสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ช่วยเปิดโลกความรู้ของประชาชนในปริมณฑลอันกว้างไกลไร้พรมแดนให้มีสติปัญญาและเห็นคุณค่าของการพัฒนาปรับปรุงเอง จึงอาจกล่าวได้ว่าสื่อวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม คือห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและไม่ตกอยู่ภายใต้ปัญหาด้านเวลาและสถานที่

ในทศวรรษที่กำลังก้าวหน้านี้ จะเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโลกอย่างรวดเร็ว โดยมีเงื่อนไขของเอกลักษณ์ชุมชนและสิทธิมนุษยชนเข้ามาเป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง เพื่อให้มนุษย์อยู่ได้อย่างภาคภูมิและเป็นสุข สื่อวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มเองก็ต้องปรับบทบาทตนเองให้สอดคล้องรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาต่าง ๆ มาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานทั้งความรู้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งศิลปะการสื่อสาร การจัดการการวางแผนและการประสานงานเชื่อมโยงที่ดี รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ให้เกิดประสิทธิผลอันสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของสังคมโดยอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรม

การดำเนินกิจการผลิตของสื่อวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ และยังเป็นสถาบันสื่อมวลชนที่สังคมคาดหวังการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคมดังนั้น การผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปเป็นบุคคลในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มนั้น จำเป็นต้องเน้นให้บัณฑิตได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทและความรับผิดชอบอันพึงมีต่อสังคม และเป็นบุคลากรที่กอรปด้วยคุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ มัลติแพลตฟอร์มเป็นประโยชน์สร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์อันดีงาม

ปรัชญา

พัฒนาทักษะความรู้คู่ความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ

ปณิธาน

วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการเคลื่อนตัวไปของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกทิศทางของสมาคมวิชาชีพนั้น ๆ และทำหน้าที่ผ่อนคลายความตึงเครียด ความขัดแย้งในรูปแบบของเวทีความคิดเห็นและช่องทางบันเทิงและยังทำหน้าที่สอดส่องดูแลความเป็นไปของสังคม เป็นตัวแทนคอยตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่าเหมาะสมด้วยเหตุผลและชอบธรรมหรือไม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ และมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิทยาการด้านการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติ แพลตฟอร์มด้วยระเบียบวิธีที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในประชาคมทางวิชาการ และมีความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบความต้องการของสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคม
  2. เพื่อสร้างนักวิทยุและโทรทัศน์ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่เรียนมาผลิตผลงานสร้างสรรค์ ทั้งสื่อวิทยุ สื่อ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ผ่านการเขียนบท การเป็นผู้ประกาศ ถ่ายทำ ตัดต่อ การสร้างสรรค์งานกราฟิก กำกับรายการ และสร้างสรรค์รายการ ตลอดจนหลักและกระบวนการคิดในการสื่อสารเนื้อหาเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจควบคู่ไปกับหลักและแนวทางในการดำเนินธุรกิจและประกอบอาชีพ
  3. เพื่อสร้างนักวิทยุและโทรทัศน์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ตลอดจนตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและการมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสาขาวิชาชีพและสาขาอื่น ๆ
แนวทางการประกอบอาชีพ
  1. พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว
  2. ช่างภาพรายการ ผู้ตัดต่อรายการ ผู้สร้างสรรค์งานกราฟิกรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
  3. ผู้เขียนบท ผู้สร้างสรรค์รายการวิทยุหรือโทรทัศน์ อาทิ ข่าว ละคร มิวสิควิดีโอ รายการบันเทิงต่าง ๆ
  4. ผู้ควบคุมการผลิตรายการ ผู้กำกับรายการ ผู้กำกับภาพ
  5. ผู้บริหารด้านการวางแผนและจัดการงานวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
  6. ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการด้านวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
รายละเอียดเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด
คำอธิบายรายวิชา
ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด