RSU
หน้าแรก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
จริยธรรมวิทยาลัย
หลักสูตร
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
ผลงานคณาจารย์
ผลงานสร้างสรรค์
ติดต่อวิทยาลัย
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Film and Television Writing and Directing)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Film and Television Writing and Directing)
ปรัชญา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ เป็นหลักสูตรที่ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเขียนบทภาพยนตร์ บทละครโทรทัศน์ และบทเพื่อสื่อวีดิทัศน์ทั้งหลาย พร้อมทั้งผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบทเพื่อสื่อหลากหลายประเภท และยังเชี่ยวชาญในการนำบทไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น มากำกับออกมาเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพได้ โดยสาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้นำเอาศาสตร์ของหลายๆสาขาวิชามาบูรณาการ พัฒนาความรู้ความสามารถของบัณฑิตด้วยการเรียนการสอนที่เน้นการสรรสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจเสมือนการได้รับประสบการณ์จากโลกของการทำงานจริงในสื่อภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสื่อวีดิทัศน์ รวมทั้งมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบมา สามารถประกอบอาชีพในด้านการเขียนบทและการกำกับได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางนิเทศศาสตร์ ด้านการเขียนบท และการกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ สามารถประยุกต์ความรู้จากในห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการรังสรรค์บทสำหรับสื่อบันเทิงชนิดต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น บทภาพยนตร์ขนาดสั้น บทภาพยนตร์ขนาดยาว บทละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์สารคดี บทภาพยนตร์ บทโฆษณา บทแอนิเมชั่นและบทเพื่อสื่อวีดิทัศน์ต่าง ๆ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถที่จะกำกับบทที่เขียนเพื่อสื่อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตีความหมาย จากบทผลิตเป็นงานสื่อได้อย่างชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ มีศิลปะในการนำเสนอ และใช้หลักการของการกำกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นผู้นำทางความคิด และชักนำสังคมไปในทางที่ถูกต้อง
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ โดยใช้เทคโนโลยีการ สื่อสารที่ทันสมัย และมีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาต่างๆ
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และสามารถทำงานได้จริง และสามารถทำงานได้ภายใต้แบบแผนที่ ถูกต้องตามหลักสากล
  6. เพื่อผลิตบัณฑิตมีเจตคติที่ดีต่องานการเขียนบทและการกำกับงานสื่อ ทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ตลอดจนมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานเป็นผู้เขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ โฆษณา สารคดี แอนิเมชัน และสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวทุกประเภท สามารถเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตสื่อในฐานะของฝ่ายครีเอทีฟ ผู้เขียนบท และผู้กำกับ

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด
คำอธิบายรายวิชา
ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด