RSU
หน้าแรก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
จริยธรรมวิทยาลัย
หลักสูตร
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
ผลงานคณาจารย์
ผลงานสร้างสรรค์
ติดต่อวิทยาลัย
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Digital Marketing Communication and Branding)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Digital Marketing Communication and Branding)
ปรัชญา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง เป็นหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านความรู้ทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง ที่สอดคล้องไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และความต้องการของตลาด แรงงาน โดยเน้นที่การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารการตลาดด้วยเครื่องมือการสื่อสารแบบผสมผสาน และการสร้างสรรค์แบรนด์ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยการบูรณาการความรู้และทักษะสู่การปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใต้คติพจน์ ที่ว่า “สร้างนักสื่อสารการตลาด ที่รู้จริงในหลักการ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติ ที่สามารถสร้างสรรค์และบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด ในการสร้างและสื่อสารคุณค่าแบรนด์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์สื่อและเนื้อหาการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างและสื่อสารคุณค่าแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง ในการวางแผนกลยุทธ์และการประเมินการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้งสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและความสำนึกทางสังคมให้เป็นนักสื่อสารการตลาดดิจิทัลและ แบรนด์ดิ้งที่ดีที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรจะสร้างให้คุณเป็นตัวจริงในสมรภูมิการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น คุณสามารถเป็นเจ้าของกิจการด้านการสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์ นักสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อสื่อสารแบรนด์ นักวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้สื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์ นักสื่อสารการตลาดในองค์กรต่าง ๆ นักพัฒนาแบรนด์ใหม่ นักบริหารแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและประเมินผลการสื่อสารการตลาด

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด
คำอธิบายรายวิชา
ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด