RSU
หน้าแรก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
จริยธรรมวิทยาลัย
หลักสูตร
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
ผลงานคณาจารย์
ผลงานสร้างสรรค์
ติดต่อวิทยาลัย
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Digital Content Creation)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (การสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Digital Content Creation)
ปรัชญา

พลวัตแห่งการสื่อสารข้ามศาสตร์ และสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลอย่างมีกลยุทธ์

การสื่อสารในยุคดิจิทัลได้สร้างปรากฏการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงทางการสื่อสารอย่างพลิกโฉมในทุกมิติ ทั้ง พฤติกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์หรือบทบาทของผู้สื่อสาร รูปแบบเนื้อหาสารที่แตกต่างออกไป อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทลายข้อจำกัดของการสื่อสาร ส่งผลต่ออุตสาหกรรมสื่ออย่างมหาศาลและดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะยังคงดำเนินไปอย่างเป็นพลวัตสอดประสานและโยงใยความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนภายใต้ภูมิทัศน์สื่อดิจิทัล

พฤติกรรม วัฒนธรรม และค่านิยมเช่นกัน นับเป็นพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นปัจจัย ในการพัฒนาซึ่งกัน และกันไม่สามารถตัดปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งออกไปได้ ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารในยุคดิจิทัล เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสาร กับสังคมมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ รูปแบบการสื่อสาร พฤติกรรมในการสื่อสาร รวมไปถึงวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับวลีของมาร์แชล แมคลูฮัน ที่ว่า “Medium is the message : สื่อเป็นตัวกำหนดการสื่อสารของมวลมนุษยชาติ”

การข้ามพ้นการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทลายข้อจำกัดและหลอมรวมองค์ความรู้ หรือสร้างการเรียนรู้เพื่อข้ามศาสตร์ หลักสูตร สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล จึงต้องบูรณาการทักษะที่มาจากหลากหลายศาสตร์ สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตให้มีทักษะความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองเชิงกลยุทธ์สามารถปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณ์ของการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา และมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในเชิงธุรกิจได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้กับสื่อดิจิทัลในรูปแบบที่ หลากหลาย
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการข้ามศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะที่หลากหลาย (Muti-skills)
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตมีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์และมีความพร้อมต่อการแข่งขันทางธุรกิจและ สังคม
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตมีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารและเทคโนโลยี
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนักสื่อสารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 6. เพื่อผลิตบัณฑิตมีจิตสำนึกที่ดีในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการประกอบอาชีพ
 1. นักสร้างสรรค์คอนเทนต์บนสื่อดิจิทัล
 2. กองบรรณาธิการออนไลน์
 3. ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์
 4. นักออกแบบกราฟิก
 5. ผู้ดูแลการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
 6. ผู้ประกอบการบนเครือข่ายออนไลน์
 7. ผู้ผลิตสื่อดิจิทัล
 8. นักถ่ายภาพนิ่ง และภาพวิดีโอ เพื่อสื่อดิจิทัล
 9. นักตัดต่อวิดีโอสื่อดิจิทัล
 10. Youtuber
 11. Vlogger
 12. Podcaster
 13. Streamer
 14. Online Influencer
รายละเอียดเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด
คำอธิบายรายวิชา
ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด