RSU
หน้าแรก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
จริยธรรมวิทยาลัย
หลักสูตร
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
ผลงานคณาจารย์
ผลงานสร้างสรรค์
ติดต่อวิทยาลัย
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Advertising and Creative Media)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (การโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Advertising and Creative Media)
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

จากการพัฒนาที่ก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้วยการสนับสนุนเชิงนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับ “การพลิกผันทางดิจิทัล” หรือ “Digital Disruption” และ ความปกวิถีใหม่ในบริบทต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจต่างๆ พยายามทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ โดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การทำความเข้าใจในแนวทางในการบริโภค แต่ไปถึงการวิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิด เพื่อสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ แบบไร้รอยต่อเพื่อการสร้างความผูกพัน (Engagement) กับกลุ่มเป้าหมาย และรักษาความภักดี (Loyalty)

ในขณะเดียวกัน ประเด็นทางสังคมที่เกิดจากกลุ่มคนเชื่อมต่อหรือยึดโยงกันด้วยความสนใจเดียวกัน จากกลุ่มคนที่มีจำนวนไม่มากอาจสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ “วัฒนธรรมย่อย” อาจมีอิทธิพลมากกว่าวัฒนธรรมหลัก เหล่านี้ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสต่างๆ อย่างรวดเร็วเช่นกัน การจะให้ธุรกิจสามารถครองใจผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนที่เป็นพลวัตรได้นั้น จะต้องพึ่งพาการสื่อสารกับผู้บริโภคในลักษณะเฉพาะบุคคลเพื่อตอบสนองความสนใจและความต้องการของอย่างตรงใจ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ด้วยกระบวนการการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารเสมือนกับสื่อสารกับผู้บริโภคเฉพาะบุคคลจึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงและผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ มีรูปแบบการเรียน การสอน และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความลุ่มลึกในศาสตร์แห่งโฆษณา ทั้งในด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการและการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา ทักษะในการปรับตัวเพื่อตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงมีประสบการณ์วิชาชีพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการโฆษณา การตลาด หรือสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่การนำความรู้และประสบการณที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่หลากหลาย ตาม ความสนใจ

ปรัชญา

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการและประยุกต์ ศาสตร์ แนวคิด และกลวิธีที่เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการโฆษณา ร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างสรรค์นักโฆษณาที่มีความรู้ลึกในศาสตร์ของสาขาวิชา สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ มีทักษะในการบริหารจัดการโฆษณา มีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการโฆษณา ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการสร้างสรรค์โฆษณาที่มีประสิทธิภาพและเป็นสากลให้เข้าถึงผู้บริโภค และสามารถสื่อสารเพื่อส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และองค์กร ทั้งทางภาครัฐและเอกชน หรือเพื่อสังคมได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานทางด้าน การโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรธุรกิจ สถาบันและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน ด้านกลยุทธ์การโฆษณาและเลือกใช้สื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อการโฆษณาที่ทันสมัยอย่างเหมาะสมและเป็นสากล
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปรับตัวได้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการโฆษณา ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งนักโฆษณาและนักสร้างสรรค์สื่อ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ
 1. เจ้าของกิจการด้านโฆษณาและการผลิตสื่อโฆษณาบนช่องทางที่หลากหลาย
 2. บุคลากรในองค์กรตัวแทนโฆษณาต่างๆ
 3. บุคลากรในด้านการวางแผนสื่อโฆษณาบนช่องทางที่หลากหลาย
 4. บุคลากรในองค์กรด้านการผลิตสื่อโฆษณาบนช่องทางที่หลากหลาย
 5. บุคลากรในฝ่ายการฝ่ายการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาในภาครัฐและเอกชน
 6. อาชีพอิสระด้านโฆษณาและการผลิตสื่อโฆษณา
รายละเอียดเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตร
ดาวน์โหลด
คำอธิบายรายวิชา
ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา
ดาวน์โหลด