RSU
หน้าแรก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
จริยธรรมวิทยาลัย
หลักสูตร
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- นานาชาติ
ห้องปฏิบัติการ
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์
ผลงานคณาจารย์
ผลงานสร้างสรรค์
ติดต่อวิทยาลัย
เกี่ยวกับวิทยาลัย​

ประวัติวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ในนามคณะนิเทศศาสตร์ โดยเริ่มแรกได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และต่อมาได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาสารสนเทศ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการภาพยนตร์ ตามลำดับ

นอกจากนี้ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ยังให้ความสำคัญกับพัฒนาและเปิดสอนในหลักสูตรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปีการศึกษา 2542 จึงได้เปิดทำการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเพื่อยกระดับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะไปสู่นานาชาติ ในปีการศึกษา 2545 จึงเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ต่อมาในปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปัจจุบัน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี 11 สาขา

 1. สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
 2. สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
 3. สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
 4. สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
 5. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 6. สาขาวิชามัลติมีเดีย
 7. สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง
 8. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
 9. สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
 10. สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล
 11. สาชาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ) International

ระดับปริญญาโท 2 สาขา

 1. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 2. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์ฯ

ระดับปริญญาเอก 1 สาขา

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ปรัชญา

ภายใต้สังคมที่มีความสลับซับซ้อน นักนิเทศศาสตร์มีพันธะหน้าที่สำคัญในการเชื่อมโยงให้บุคคลและกลุ่มบุคคลในสังคมเกิดความใกล้ชิด ความร่วมมือ และเกิดความเข้าใจกันทั้งในกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันและต่างวัฒนธรรม โดยมีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมทุกด้าน

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ และคุณธรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำของสถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาของสังคมและชุมชนเพื่อแก้ปัญหาและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ผลิตนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านวิชาการและวิชาชีพ ความสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ
 2. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ ให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
 3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชนทั้งในทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาชุมชนและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
 4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม และสร้างมาตรฐานงานด้านศิลปวัฒนธรรม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อันประกอบด้วย คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของหลักสูตร และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการสร้างคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม