หลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
ภาษาอังกฤษ : Master of Communication Arts Program in Film and Television Writing and Directing
ชื่อย่อไทย : นศ.ม. (การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์)
ชื่อย่ออังกฤษ : M.Com.Arts. (Film and Television Writing and Directing)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้นิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ และสามารถประยุกต์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์มาศึกษาวิจัยผลงานนิเทศศาสตร์เฉพาะทางตามพื้นฐานความถนัด เพื่อพัฒนางานวิชาชีพ
 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความสำนึกในพันธกิจ และภารกิจของนักวิชาการและนักวิชาชีพ รวมทั้งอุปนิสัยในการแสวงหาความรู้ และนำเสนอความรู้และความจริงที่มีคุณค่าไปเสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคม วงวิชาการ และวงวิชาชีพ
 3. เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

39 หน่วยกิต

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

เรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
 2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
 4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
 5. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
 6. มีผู้รับรองซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 แผน
1. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2. แผน ข (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
4) การศึกษาค้นควาอิสระ 6 หน่วยกิต
5) การสอบประมวลความรู้ 0 หน่วยกิต


แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2
(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาพิเศษ
FWD 511 ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เบื้องต้น
(Introduction to Film and Television Series)
3(3-0-6)
ENL 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
(ไม่นับรวมหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Total 6 Credits
แผน ข
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาพิเศษ
FWD 511 ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เบื้องต้น
(Introduction to Film and Television Series)
3(3-0-6)
ENL 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
(ไม่นับรวมหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร
(Communication Research Methodology)
3(3-0-6)
FWD 612 การเขียนบทภาพยนตร์
(Screenwriting for Film)
3(3-0-6)
FWD 613 การเขียนบทละครโทรทัศน์
(Script Writing for Television Series)
3(3-0-6)
FWD 615 การผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
(Film and Television Series Production)
3(1-4-4)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร
(Communication Research Methodology)
3(3-0-6)
FWD 612 การเขียนบทภาพยนตร์
(Screenwriting for Film)
3(3-0-6)
FWD 613 การเขียนบทละครโทรทัศน์
(Script Writing for Television Series)
3(3-0-6)
FWD 615 การผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
(Film and Television Series Production)
3(1-4-4)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 614 การกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
(Film and Television Series Directing)
3(1-4-4)
FWD 616 สัมมนาทฤษฎีการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ละละครโทรทัศน์
(Seminar in Theories of Script Writing and Directing for Film and Television Series)
3(3-0-6)
FWD xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
FWD xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 614 การกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
(Film and Television Series Directing)
3(1-4-4)
FWD 616 สัมมนาทฤษฎีการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ละละครโทรทัศน์
(Seminar in Theories of Script Writing and Directing for Film and Television Series)
3(3-0-6)
FWD xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
FWD xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
FWD 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
3(0-9-5)
FWD xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
FWD xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
FWD xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
FWD xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
Total 9 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
9(0-27-14)
Total 9 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
FWD 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
6(0-9-5)
FWD 698 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)
0(0-0-0)
Total 12 Credits
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร
 3. Transcript
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาพาสปอร์ต (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)
 7. หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
 8. ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP / TOEIC (ถ้ามี)