หลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
ชื่อไทย นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์)
ชื่ออังกฤษ Master of Communication Arts (Film and Television Writing and Directing)
ชื่อย่อไทย นศ.ม. (การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์)
ชื่อย่ออังกฤษ M.Com.Arts. (Film and Television Writing and Directing)
วิชาเอก
     ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
     1. รูปแบบ
        หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
     2. ภาษาที่ใช้
        ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
     3. การรับเข้าศึกษา
        รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
     4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
     5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานที่จัดการเรียนการสอน
      คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผน
แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับรวมหน่วยกิต)
2) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับรวมหน่วยกิต)
2) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
4) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5) การสอบประมวลความรู้ 0 หน่วยกิต
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
     เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
     ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2559
        เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
     ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่......
        เมื่อวันที่.............................

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
     หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1 นักเขียนบทภาพยนตร์
     2 นักเขียนบทละครโทรทัศน์
     3 ผู้กำกับภาพยนตร์
     4 ผู้กำกับละครโทรทัศน์

แผน ก แบบ ก2 (การศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร 3(3-0-6)
FWD 612 การเขียนบทภาพยนตร์ 3(3-0-6)
FWD 613 การเขียนบทละครโทรทัศน์ 3(3-0-6)
FWD 614 การกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 3(1-4-4)
Total 12 Credits
แผน ข (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร 3(3-0-6)
FWD 612 การเขียนบทภาพยนตร์ 3(3-0-6)
FWD 613 การเขียนบทละครโทรทัศน์ 3(3-0-6)
FWD 614 การกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 3(1-4-4)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 615 การผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 3(1-4-4)
FWD 616 สัมมนาทฤษฎีการเขียนบท และการกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 3(3-0-6)
FWD --- วิชาเลือก 1 3(3-0-6)
FWD --- วิชาเลือก 2 3(3-0-6)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 615 การผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 3(1-4-4)
FWD 616 สัมมนาทฤษฎีการเขียนบท และการกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 3(3-0-6)
FWD --- วิชาเลือก 1 3(3-0-6)
FWD --- วิชาเลือก 2 3(3-0-6)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
FWD --- วิชาเลือก 3 3(3-0-6)
FWD 699 วิทยานิพนธ์ 3(0-9-5)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
FWD --- วิชาเลือก 3 3(3-0-6)
FWD --- วิชาเลือก 4 3(3-0-6)
FWD --- วิชาเลือก 5 3(3-0-6)
Total 9 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 699 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-14)
Total 9 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6(0-18-9)
FWD 698 การสอบประมวลความรู้ 0 (0-0-0)
Total 6 Credits

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
ENG 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นที่การพัฒนาทักษะการอ่าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อทำความเข้าใจเรื่องที่อ่านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป็นทั้งศัพท์เทคนิคและที่ไม่ใช่ เนื้อหาเอกสารที่ใช้นำมาจากหนังสือพิมพ์ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตำราที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา

Development of English language skills with an emphasis on reading comprehension, and academic writing to supplement student’s ability to read and understand technical as well as non–technical English. Course materials will include newspaper and journal articles as well as textbooks which are relevant to student’s field of study.

3(3-0-6)
FWD 511 ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เบื้องต้น
(Introduction to Film and Television Series)

พัฒนาการความเป็นมาของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ทั้งในระดับนานาชาติและของไทย การสื่อความหมายของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ภาษาภาพ การลำดับภาพ และการสื่อสารด้วยเสียง

Development of film and television series, local and international development, film and television series language, editing, and various meaning interpretation in film and television series.

2(1-2-3)หมวดวิชาบังคับ

นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร
(Communication Research Methodology)

ปรัชญาการวิจัยสังคมศาสตร์ การวิจัยนิเทศศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการวิจัย ข้อเหมือนและข้อต่างระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเลือกประเด็นปัญหาการสื่อสารสำหรับการวิจัย วิธีการและขั้นตอนของการวิจัยการสื่อสารทั้งเชิงประวัติ เชิงพรรณนา เชิงทดลองและเชิงวิพากษ์ จริยธรรมการวิจัย แนวโน้มในการวิจัยการสื่อสาร

Philosophy of social sciences and communication research; relationship between theories and research; key similarities and differences between quantitative and qualitative researches; selection of communication problems; methods and process of historical, descriptive, experimental and critical researches; ethical issues in research; trends of communication research.

3(3-0-6)
FWD 612 การเขียนบทภาพยนตร์
(Screenwriting for Film)

หลักการเขียนบทภาพยนตร์ องค์ประกอบของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ ตัวละคร ฉาก ความขัดแย้ง แก่นเรื่อง การพัฒนาโครงเรื่อง และการฝึกเขียนบทภาพยนตร์ขนาดสั้นที่สมบูรณ์

Principles of film script writing, components of film narration, characters, settings, conflicts, themes, plot development and practicing in writing a complete short film.

3(3-0-6)
FWD 613 การเขียนบทละครโทรทัศน์
(Script Writing for Television Series)

พื้นฐานของการละครต่างๆ หลักการเขียนบทละครโทรทัศน์ องค์ประกอบของละครโทรทัศน์ ตัวละคร ฉาก ความขัดแย้ง แก่นเรื่อง การพัฒนาโครงเรื่อง และการฝึกเขียนบทละครโทรทัศน์ขนาดสั้น

Fundamental concepts of various types of theater; principles of television series script writing; components of narrative in television series, characters, settings, conflicts, themes, plot development; and practicing in writing a complete television series.

3(3-0-6)
FWD 614 การกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
(Film and Television Series Directing)

หลักการกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ การกำกับการแสดง และควบคุมองค์ประกอบในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ การตีความบท การฝึกซ้อมนักแสดง การนำความรู้จากหลักการไปสู่การทดลองกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์

Principles concepts of film and television series directing, directing the actors, controlling the film and television series components, screenplay interpretation, rehearsal, emphasizing on applying knowledge to practice film and television series directing.

3(1-4-4)
FWD 615 การผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
(Film and Television Series Production)

การฝึกปฏิบัติในกระบวนการผลิต การถ่ายภาพ การบันทึกเสียง การจัดแสง และการลำดับภาพ สำหรับงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์

Practice in the production process of photography, sound recording, lighting and editing films and television series.

3(1-4-4)
FWD 616 สัมมนาทฤษฎีการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
(Seminar in Theories of Script Writing and Directing for Film and Television Series)

ศึกษา วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีทางภาพยนตร์ และทฤษฎีทางละครโทรทัศน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการการเขียนบท และกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์

Studying, analyzing, and discussing about theories of script writing, their application in film directing and television series directing.

3(3-0-6)หมวดวิชาเลือก

นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และ แผน ข เลือกศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

FWD 617 การเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง
(Advanced Screenwriting for Film)

การเขียนบทภาพยนตร์ขนาดยาว การเขียนบทสำหรับภาพยนตร์ประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนตร์สยองขวัญ ภาพยนตร์นักสืบ การเขียนบทสนทนา และวิเคราะห์บทสนทนาในภาพยนตร์

Feature-length script writing, various styles of script writing for films : horror film, detective film, dialogue script writing, and analyzing dialogues in films.

3(3-0-6)
FWD 618 การเขียนบทละครโทรทัศน์ขั้นสูง
(Advanced Script Writing for Television Series)

การเขียนโครงสร้างบทละครโทรทัศน์ เทคนิคการเชื่อมต่อเรื่อง การเขียนบทสนทนา การเขียนโครงเรื่องของละครโทรทัศน์ขนาดยาว การศึกษาบทละครที่ประสบความสำเร็จ ฝึกฝนการเขียนละครโทรทัศน์ แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม

Structures of scriptwriting for television series; techniques of connecting issues, dialogue writing, storyline writing in television series, studying successful scripts, practicing script writing for television series as individually and in group.

3(3-0-6)
FWD 619 การเขียนบทดัดแปลง
(Adapted Script Writing)

การเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ที่ดัดแปลงจากงานเขียนต่างๆ เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย ละครเวที ข่าว บทความ การเขียนโครงเรื่อง และการพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์และบทละคร โทรทัศน์ดัดแปลง

Writing adaptation screenplay and television series scripts from variety of source materials: short stories, novels, drama theater, articles, storylines; adapted screenplay and adapted television series script development.

3(3-0-6)
FWD 620 สัมมนาการเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
(Seminar in Script Writing for Film and Television Series)

วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ แนวทางในการเขียนบทประเภทต่างๆที่เหมาะสม เช่น บทแนวดรามา บทแนวสยองขวัญ บทแนวตลก บทแนวสืบสวนสอบสวน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆของเรื่องการเขียน

Analysis and discussion about types of film script and television series script, guidelines in script writing of various genres: drama script, horror script, comedy script, detective script, including solutions to problems in script writing.

3(3-0-6)
FWD 621 การวิเคราะห์บทเพื่อการกำกับภาพยนตร์
(Script Analysis for Film Directing)

การวิเคราะห์บทและนำเอาบทมาปรับใช้ในการกำกับภาพยนตร์ โดยเน้นการตีความจากบท การฝึกซ้อมให้ตรงกับบท การกำกับโดยใช้การตีความหมาย ใหม่จากบทที่มีอยู่แล้วผ่านการถ่ายทำ

Analysis of screenplay and its application in film directing, emphasizing script interpretation, practicing match, directing with new interpretation from existing scripts through filmmaking.

3(1-4-4)
FWD 622 การกำกับภาพยนตร์ขั้นสูง
(Advanced Directing for Film)

ฝึกการกำกับและผลิตภาพยนตร์ขนาดสั้น วิเคราะห์รูปแบบการกำกับภาพยนตร์ของผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง โดยพิจารณาจากประเภทภาพยนตร์ที่หลากหลายที่กำกับโดยผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ต่างประเทศ

Practicing directing and short film production, analyzing directing styles of famous directors, considering various types of film directed by both Thai film directors and international film director.

3(1-4-4)
FWD 623 การกำกับละครโทรทัศน์ขั้นสูง
(Advanced Directing for Television Series)

ฝึกปฏิบัติการกำกับละครโทรทัศน์ขนาดสั้น วิเคราะห์รูปแบบการกำกับละครโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงของไทยและต่างประเทศ โดยเน้นศึกษาแนวทางของละครที่หลากหลาย อาทิ แนวนักสืบ แนวสยองขวัญ และแนวประวัติศาสตร์

Practicing directing for short television series, analyzing directing styles of famous television series of Thai and international, emphasizing various types of television series: detective television series, horror television series, and historical television series.

3(1-4-4)
FWD 624 สัมมนาการกำกับภาพยนตร์
(Seminar in Film Directing)

วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับภาพยนตร์ โดยเน้นไปที่ผู้กำกับซึ่งเขียนบทด้วยตนเอง หรือมีรูปแบบการเล่าเรื่องเฉพาะตัว

Analyzing and discussing about film directing, emphasizing directors writing their own scripts or creating specific types of narrative styles.

3(3-0-6)
FWD 625 การถ่ายทำระบบกล้องเดียว
(Single Camera Production)

ฝึกปฏิบัติการกำกับและผลิตละครโทรทัศน์ขนาดสั้นโดยใช้ระบบการถ่ายทำด้วยกล้องเดี่ยว ถ่ายทำในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ

Practicing directing and producing short television series with single camera system inside and outside of studio.

3(1-4-4)
FWD 626 การถ่ายทำระบบหลายกล้อง
(Multi Camera Production )

ฝึกปฏิบัติการกำกับและผลิตละครโทรทัศน์ขนาดสั้นโดยใช้ระบบการถ่ายทำด้วยกล้อง หลายตัว ถ่ายทำทั้งในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ

Practicing directing and producing short television series with multi camera system inside and outside of studio.

3(1-4-4)
FWD 627 การกำกับขั้นสูงสำหรับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทดรามา
(Advanced Directing for Dramatic Film and Television Series)

ฝึกปฏิบัติการกำกับและผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทดรามา วิเคราะห์รูปแบบ ของการกำกับที่เน้นอารมณ์ต่างๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบทั้งผู้กำกับของไทยและต่างประเทศ

Practicing directing and producing dramatic film and television series, analyzing styles of focused emotional directing, comparing Thai and international directors.

3(1-4-4)
FWD 628 การกำกับขั้นสูงสำหรับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทตลก
(Advanced Directing for Comedy Film and Television Series)

ฝึกปฏิบัติการกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทตลก วิเคราะห์รูปแบบของการกำกับที่เน้นอารมณ์ขบขัน โดยศึกษาแนวทางทั้งจากผู้กำกับไทยและต่างประเทศ

Practicing directing comedy film and television series, analyzing styles of focused comedy directing, relying on Thai and international directors.

3(1-4-4)
FWD 628 การกำกับขั้นสูงสำหรับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทตลก
(Advanced Directing for Comedy Film and Television Series)

ฝึกปฏิบัติการกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทตลก วิเคราะห์รูปแบบของการกำกับที่เน้นอารมณ์ขบขัน โดยศึกษาแนวทางทั้งจากผู้กำกับไทยและต่างประเทศ

Practicing directing comedy film and television series, analyzing styles of focused comedy directing, relying on Thai and international directors.

3(1-4-4)
FWD 629 การวิจารณ์ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
(Film and Television Series Criticism)

การศึกษาด้านสุนทรียศาสตร์ แนวคิด และทฤษฎีในการวิจารณ์ของสำนักคิดต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาบท การกำกับภาพยนตร์ และการกำกับละครโทรทัศน์

Studying aesthetic concepts and criticizing theories from various schools, their application in development of script writing, film directing, and television series directing.

3(3-0-6)
FWD 630 การเขียนบทและกำกับภาพยนตร์สารคดี
(Screenwriting and Directing for Documentary Film)

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์สารคดี การสำรวจ ค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียนบท หลักการและรูปแบบของการเขียนบท การเตรียมการผลิต และการกำกับภาพยนตร์สารคดี

Principles and concepts of documentary film, survey and research for documentary screenwriting, principles and format of screenwriting, preparing for production and direction of documentary film.

3(3-0-6)หมวดวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
FWD 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

ค้นคว้าและวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทภาพยนตร์ หรือบทละครโทรทัศน์ หรือ การกำกับภาพยนตร์ หรือการกำกับละครโทรทัศน์ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร

Research on topics related to film screenwriting, or television series script writing, or film directing, or television series directing as approved by the committee of the program.

12 (0-36-18)หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
FWD 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

ศึกษา ค้นคว้า และสร้างสรรค์งานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทภาพยนตร์ หรือบทละครโทรทัศน์ หรือการกำกับภาพยนตร์ หรือการกำกับละครโทรทัศน์ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ในที่ปรึกษา

Investigation and creation of innovative project related to the film script writing, or television series script writing, or film directing, or television series directing under the supervision of adviser.

6(0-18-9)
FWD 698 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)

สอบข้อเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจสัมภาษณ์เพิ่มเติมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการสอบประมวลความรู้

A written examination of major course work, an appointed examination committee may also require an oral examination.

0(0-0-0)