หลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ชื่อไทย นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่ออังกฤษ Master of Communication Arts
ชื่อย่อไทย นศ.ม.
ชื่อย่ออังกฤษ M.A.(Communication)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตร


การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผน
การศึกษาแผน ก แบบ ก2 เป็นการศึกษารายวิชา และทำวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
1) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2) รายวิชาอื่น ๆ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

การศึกษาแผน ข ศึกษารายวิชา ทำโครงงานนิเทศศาสตร์ระดับปริญญาโท
และ สอบประมวลความรู้
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
1) โครงงานนิเทศศาสตร์ระดับปริญญาโท 6 หน่วยกิต
2) รายวิชาอื่น ๆ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้นิเทศศาสตร์องค์รวม และสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์องค์ รวมในการศึกษาวิจัยนิเทศศาสตร์เฉพาะทางตามพื้นฐานความถนัดและเพื่อพัฒนางานวิชาชีพ

2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความสำนึกในพันธกิจ และภารกิจของ นักวิชาการ อุปนิสัยในการแสวงหาความรู้ และนำเสนอความรู้และความจริงที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อ สังคมและวงวิชาการ

3. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน คณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร

2 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดย ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

3 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

4 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ

5 มีผู้รับรองซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร

6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต

แผน ก แบบ ก2 (การศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 611 ทฤษฎีการสื่อสาร
(Communication Theories)
3(3-0)
COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร
(Communication Research Methods)
3(3-0)
COM 631 หลักการวิพากษ์การสื่อสาร
(Principle of Communication Criticism)
3(3-0)
Total 9 Credits
แผน ข (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 611 ทฤษฎีการสื่อสาร
(Communication Theories)
3(3-0)
COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร
(Communication Research Methods)
3(3-0)
COM 631 หลักการวิพากษ์การสื่อสาร
(Principle of Communication Criticism)
3(3-0)
Total 9 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 623 สัมมนางานวิจัยการสื่อสาร
(Seminar in Communication Research)
3(3-0)
COM 633 การบูรณาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
(Application of Communication Research)
3(3-0)
COM --- วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0)
Total 9 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 623 สัมมนางานวิจัยการสื่อสาร
(Seminar in Communication Research)
3(3-0)
COM 633 การบูรณาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
(Application of Communication Research)
3(3-0)
COM --- วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0)
Total 9 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM --- วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0)
COM --- วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0)
COM 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
3(3-0)
Total 9 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM --- วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0)
COM --- วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0)
COM --- วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0)
Total 9 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
9(0-18)
Total 9 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
COM --- วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0)
COM 698 โครงงานนิเทศศาสตร์ระดับปริญญาโท
(Master’s Project in Communication)
6(0-18)
Total 9 Credits