หลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Communication Arts Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) :
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม
(ภาษาอังกฤษ) :
Master of Communication Arts
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) :
นศ.ม.
ชื่อย่อ
(ภาษาอังกฤษ) :

M.Com.Arts
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้นิเทศศาสตร์องค์รวม และสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์องค์รวมในการศึกษาวิจัยนิเทศศาสตร์เฉพาะทางตามพื้นฐานความถนัดและเพื่อพัฒนางานวิชาชีพ
 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความสำนึกในพันธกิจ และภารกิจของนักวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งอุปนิสัยในการแสวงหาความรู้ และนำเสนอความรู้และความจริงที่มีคุณค่าไปเสริมสร้างสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม วงวิชาการ และวิชาชีพ
 3. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

เรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
 2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
 4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
 5. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
 6. มีผู้รับรองซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 แผน
1. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2. แผน ข (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
4) การศึกษาค้นควาอิสระ 6 หน่วยกิต
5) การสอบประมวลความรู้ 0 หน่วยกิต


แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2
(ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาพิเศษ
MAT 503 สถิติศาสตร์สำหรับนิเทศศาสตร์ศึกษา
(Statistics for Communication Studies)
3(3-0-6)
ENL 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
(ไม่นับรวมหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Total 6 Credits
แผน ข
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาพิเศษ
MAT 503 สถิติศาสตร์สำหรับนิเทศศาสตร์ศึกษา
(Statistics for Communication Studies)
3(3-0-6)
ENL 500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
(ไม่นับรวมหน่วยกิต)
3(3-0-6)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 611 ทฤษฎีการสื่อสาร
(Communication Theories)
3(3-0-6)
COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร
(Communication Research Methodology)
3(3-0-6)
COM 631 หลักการวิพากษการสื่อสาร
(Principle of Communication Criticism)
3(3-0-6)
COM xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 611 ทฤษฎีการสื่อสาร
(Communication Theories)
3(3-0-6)
COM 621 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร
(Communication Research Methodology)
3(3-0-6)
COM 631 หลักการวิพากษการสื่อสาร
(Principle of Communication Criticism)
3(3-0-6)
COM xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 623 สัมมนางานวิจัยการสื่อสาร
(Seminar in Communication Research)
3(3-0-6)
COM 633 การบูรณาการวิจัยทางการสื่อสาร
(Integration of Communication Research)
3(3-0-6)
COM 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
3(0-9-5)
COM xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
COM xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
Total 15 Credits
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 623 สัมมนางานวิจัยการสื่อสาร
(Seminar in Communication Research)
3(3-0-6)
COM 633 การบูรณาการวิจัยทางการสื่อสาร
(Integration of Communication Research)
3(3-0-6)
COM xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
COM xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 699 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
9(0-27-14)
Total 9 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
6(0-9-5)
COM 698 การสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)
0(0-0-0)
COM xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
COM xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
Total 12 Credits
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร
 3. Transcript
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาพาสปอร์ต (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)
 7. หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
 8. ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP / TOEIC (ถ้ามี)