หลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Communication Arts


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Communication Arts
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Communication Arts)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Communication Arts)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

48 หน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อสร้างนักวิจัยทางการสื่อสารที่มีความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ทางด้านการสื่อสาร มีความสามารถในการวางแผน กำหนดรูปแบบ เพื่อแก้ปัญหาทางการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถบูรณาการทักษะความรู้ทางนิเทศศาสตร์และความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
 2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่โดยมีคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พัฒนาตนเป็นนักคิด นักค้นคว้า นักวิจัย และมีความเชื่อมั่นในวิทยวินัยทางนิเทศาสตร์
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาแนวความคิดนิเทศศาสตร์องค์รวมศึกษาสู่บริบททางการสื่อสารเฉพาะทางที่ตรงกับภูมิหลัง ประสบการณ์ และศักยภาพของผู้เรียน อันเป็นประโยชน์แก่สังคม บนพื้นฐานของหลักจริยธรรมการสื่อสาร
โครงสร้างหลักสูตร
1. แบบ 1.1 (ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์)
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
2. แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)
ศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
 2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
 4. ไม่เป็นคนวิกลจริต
 5. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
 6. ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเลือกแผนการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1 หรือ แบบ 2.1 อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผู้สมัครที่เลือกศึกษาแบบ 1.1 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์ในแผนการเรียนที่มีการทำดุษฎีนิพนธ์ หรือมีผลงานวิจัยมาแสดง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 7. มีผู้รับรองซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร
 8. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา


แผนการศึกษา

แบบ 1.1
(ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 798 ดุษฎีนิพนธ์ 1
(Dissertation I)
6(0-0-18)
Total 6 Credits
แบบ 2.1
(ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
COM xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 798 ดุษฎีนิพนธ์ 1
(Dissertation I)
6(0-0-18)
Total 6 Credits
แบบ 2.1
(ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
COM xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
COM xxx วิชาเลือก
(Elective)
3(3-0-6)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 798 ดุษฎีนิพนธ์ 1
(Dissertation I)
6(0-0-18)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 799 ดุษฎีนิพนธ์ 2
(Dissertation II)
6(0-0-18)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 797 การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
0(0-0-0)
COM 798 ดุษฎีนิพนธ์ 1
(Dissertation I)
6(0-0-18)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 797 การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
0(0-0-0)
COM 799 ดุษฎีนิพนธ์ 2
(Dissertation II)
6(0-0-18)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 798 ดุษฎีนิพนธ์ 1
(Dissertation I)
12(0-0-36)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 799 ดุษฎีนิพนธ์ 2
(Dissertation II)
12(0-0-36)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 798 ดุษฎีนิพนธ์ 1
(Dissertation I)
12(0-0-36)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 799 ดุษฎีนิพนธ์ 2
(Dissertation II)
12(0-0-36)
Total 12 Credits
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร
 3. Transcript
 4. ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP / TOEIC
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
 8. สำเนาพาสปอร์ต (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)
 9. โครงร่างงานวิจัย