หลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Communication Arts
ชื่อไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่ออังกฤษ Doctor of Philosophy (Communication Arts)
ชื่อย่อไทย ปร.ด. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่ออังกฤษ Ph.D. (Communication Arts)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต


การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผน
การศึกษาแผน 1 (ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์)
ศึกษารายวิชา ไม่มี
หมวดวิชาบังคับ 0 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

การศึกษาแผน 2 (ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่มี
หมวดวิชาบังคับ 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน คณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร

2) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำ โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

3) เพื่อพัฒนาแนวความคิดนิเทศศาสตร์องค์รวมศึกษา ให้สูงขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดและนำไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการคือ การประยุกต์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์องค์รวมสู่ความเข้าใจนิเทศศาสตร์เฉพาะทางอัน หลากหลายเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยยั่งยืนสืบไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน คณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร

2) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำ โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

3) ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

4) ไม่เป็นคนวิกลจริต

5) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเลือกแผนการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1 หรือ แบบ 2.1 อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผู้สมัครที่เลือกศึกษาแบบ 1.1 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ เป็นผู้สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์ในแผนการเรียนที่มีการทำวิทยานิพนธ์ หรือมี ผลงานวิจัยมาแสดง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

6) มีผู้รับรองซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร

7) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

แผน 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 798 ดุษฎีนิพนธ์ 1
(Dissertation I)
6(0-0-18)
Total 6 Credits
แผน ข (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM --- (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
COM --- (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 798 ดุษฎีนิพนธ์ 1
(Dissertation I)
6(0-0-18)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
COM --- (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
COM --- (วิชาเลือก) 3(3-0-6)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 798 ดุษฎีนิพนธ์ 1
(Dissertation I)
6(0-0-18)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 799 ดุษฎีนิพนธ์ 2
(Dissertation II)
6(0-0-18)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 797 การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
0(0-0-0)
COM 798 ดุษฎีนิพนธ์ 1
(Dissertation I)
6(0-0-18)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 797 การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
0(0-0-0)
COM 799 ดุษฎีนิพนธ์ 2
(Dissertation II)
6(0-0-18)
Total 6 Credits
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 798 ดุษฎีนิพนธ์ 1
(Dissertation I)
12(0-0-36)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 799 ดุษฎีนิพนธ์ 2
(Dissertation II)
12(0-0-36)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
<
COM 798 ดุษฎีนิพนธ์ 1
(Dissertation I)
12(0-0-36)
Total 12 Credits
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 799 ดุษฎีนิพนธ์ 2
(Dissertation II)
12(0-0-36)
Total 12 Credits