หลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อไทย นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่ออังกฤษ Master of Communication Arts
ชื่อย่อไทย นศ.ม.
ชื่อย่ออังกฤษ M.A.
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต


การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แผน
การศึกษาแผน ก แบบ ก2 เป็นการศึกษารายวิชา และทำวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
1) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2) รายวิชาอื่น ๆ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

การศึกษาแผน ข ศึกษารายวิชา ทำโครงงานนิเทศศาสตร์ระดับปริญญาโท
และ สอบประมวลความรู้
หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
1) โครงงานนิเทศศาสตร์ระดับปริญญาโท 6 หน่วยกิต
2) รายวิชาอื่น ๆ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

2 สาขาวิชา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์ และโทรทัศน์