หลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อไทย นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่ออังกฤษ Bachelor of Communication Arts
ชื่อย่อไทย นศ.บ.
ชื่อย่ออังกฤษ B.Com.Arts
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต (สำหรับ น.ศ. ในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป)

10 สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชามัลติมีเดีย
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
ปรัชญา

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งไปสู่ความเป็นผู้นำ ของสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการเป็นศูนย์กลางเพื่อการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทางด้านการสื่อสารและการวิจัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบ การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตร

4 ปี 135 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยหลักสูตรจะเน้นที่ความเป็นมืออาชีพของผู้สอนและให้ผู้เรียนที่จบออกมาเป็นมืออาชีพในงานด้านนิเทศศาสตร์อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งองค์ความรู้ในโลกตะวันออกและตะวันตก เข้าใจและสามารถใช้สื่อชนิดต่างๆเพื่อถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. สามารถประยุกต์ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่มีให้เข้ากับการทำงานในพื้นที่ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา มีทักษะในการประสานความรู้ความสามารถกับผู้อื่น
  3. มีบุคลิกภาพใฝ่รู้และสร้างสรรค์ เป็นนักวิชาการ นักคิด นักปฏิบัติที่ทำงานได้อย่างหลากหลายด้วยความอุตสาหะ และมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมด้วยความรับผิดชอบ มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในสาขาวิชาชีพและสาขาอื่นๆ
สาขาวิชามัลติมีเดีย

สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ การออกแบบ การผลิตเนื้อหาข่าวสารและสื่อดิจิทัลในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการสื่อสารบนโลกดิจิทัล และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการด้านมัลติมีเดียด้วยตนเอง

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตสาขาวิชามัลติมีเดีย สามารถประกอบอาชีพด้าน Multimedia, Content Provider, Computer graphic, Publish Motion Graphic, After Effects, Web design, Digital Media Production, Post-Production, Sound, 2D Animation, 3D Animation, Digital Publishing กับสถานประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถการเป็นผู้ประกอบการของตนเอง

สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านการแสดงและงานบันเทิง ทั้งองค์ความรู้ในโลกตะวันออกและตะวันตก สามารถใช้สื่อชนิดต่างๆ เพื่อถ่ายทอดศิลปะบันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพใฝ่รู้และสร้างสรรค์ เป็นนักวิชาการ นักคิดและนักปฏิบัติ ที่ทำงานได้อย่างหลากหลายและมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานด้านการแสดงและการบริหารจัดการงานแสดงได้ในทุกๆสื่อ อาทิ สื่อการแสดงสด ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สามารถประกอบอาชีพด้านการแสดง การฝึกสอนนักแสดง การกำกับการแสดง การเขียนบท และเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารการแสดง เป็นต้น

สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล

สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในกระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ดิจิทัล อย่างครบวงจร ตั้งแต่ ขั้นตอนการคิดงานอย่างอิสระ ขั้นตอนการผลิตผลงานภาพยนตร์ด้วยอุปกรณ์การถ่ายทำที่ทันสมัย การกำกับ การตัดต่อลำดับภาพ ตลอดจนเรียนรู้ถึงช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยระบบดิจิทัลอย่างหลากหลาย รังสรรค์ให้ผลงานภาพยนตร์มีมูลค่า สามารถสื่อสารความคิด เนื้อหา ไปสู่ผู้ชมได้เต็มประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตสาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล สามารถเข้าทำงานเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลได้หลากหลายตำแหน่ง อาทิเช่น ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพและช่างถ่ายภาพ ผู้ลำดับภาพ และ ผู้กำกับภาพยนตร์ดิจิทัล ที่สามารถสร้างผลงานกับ มวลชนในวงกว้าง และการเป็นผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ดิจิทัล ที่ขับเคลื่อนบริษัทผลิตภาพยนตร์ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สร้างบุคลากรคุณภาพด้วยการพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ โดยเน้นการให้เป็นผู้รอบรู้ทางวิชาการ การมีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านสื่อสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรทั้งในองค์กรของรัฐและเอกชน เช่น การเป็นนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรขององค์กรรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรสาธารณกุศลและบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ประกอบการบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์

เรียนรู้ศาสตร์แห่งการโฆษณาจากพื้นฐาน จนถึงขั้นสูง สู่การสร้างนวัตกรรมการโฆษณา โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์สื่ออย่างแตกต่างและโดดเด่น เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ หรือต่อยอดธุรกิจส่วนตัว รวมถึงจุดประกายการสร้างธุรกิจใหม่ในยุคสื่อดิจิทัล

แนวทางการประกอบอาชีพ

บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทวางแผนสื่อ บริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ผู้ผลิตสื่อโฆษณาต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อดิจิทัล ‎ฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร ฝ่ายออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาในภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง‎ประกอบอาชีพอิสระโดยนำทักษะไปปรับใช้หรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา

สาขาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร มีทักษะการปฏิบัติงานในเชิงวิชาชีพ มีความเข้าใจในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ทั้งสาระและความบันเทิงด้วยระเบียบวิธีการที่สร้างสรรค์และทันสมัย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวงวิชาชีพ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของมวลชนและองค์กรต่างๆ ในสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถเข้าทำงานในฐานะนักวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง อาทิ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว ผู้เขียนบท ผู้สร้างสรรค์รายการ ผู้ควบคุมการผลิตรายการ ผู้กำกับรายการ ผู้กำกับเวที ผู้บริหารสถานี หรือแม้แต่ประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการด้านวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม

สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล

ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ มีทักษะการเขียน การเล่าเรื่อง ผ่านตัวอักษร ภาพ และการออกแบบกราฟิก ในช่องทางสื่อที่หลากหลาย และตรงใจผู้บริโภค

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักเขียน นักเล่าเรื่อง นักออกแบบกราฟิก ช่างภาพ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกอบการทางด้านคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล และนักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการสื่อสาร

สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

สร้างบัณฑิตให้เป็นนักปั้นแบรนด์ ด้วยเทคนิคการสร้างสรรค์คอนเทนท์และการใช้สื่อทั้งออฟไลน์/ออนไลน์แบบครบเครื่อง เรียนรู้ผ่านรายวิชาที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการแบรนด์ดิ้ง การวางกลยุทธ์และการสื่อสารการตลาดดิจิทัลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รอบด้าน ด้วยการศึกษาที่เน้นภาคปฏิบัติ ถอดรหัสความรู้จากกรณีศึกษาที่ทันสมัย ทำให้ผู้เรียนสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นชนะใจผู้บริโภคท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถเป็นเจ้าของกิจการที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เป็นบุคลากรด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ เป็นนักสร้างสรรค์แบรนด์ให้ธุรกิจต่างๆ เป็นบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อวางแผนและประเมินผลการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา

สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างสรรค์การสื่อสารในหลายมิติ ได้แก่ การสื่อสารมวลชนด้านกีฬา การสื่อสารองค์กรกีฬา และการสื่อสารเชิงธุรกิจด้านกีฬา โดยการใช้องค์ความรู้ด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และการสร้างสรรค์การสื่อสารรูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักสื่อสารมวลชนด้านการกีฬา นักประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬา ผู้จัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและการกีฬา ผู้บริหารการจัดการการสื่อสารและการกีฬา ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร การกีฬาและนันทนาการ การเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารและการกีฬา

สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

สร้างบัณฑิตให้มีความชำนาญในการเขียนบทและการกำกับสื่อในทุกรูปแบบ ตั้งแต่งานภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ โฆษณา ไปจนถึงงานแอนิเมชัน โดยสามารถเขียนบทและกำกับงานได้ทั้งในลักษณะ Drama และ Comedy บัณฑิตจะมีความรอบรู้ในการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับการทำงานด้านการผลิตสื่อขนาดเล็กและขนาดใหญ่

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานเป็นผู้เขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ โฆษณา และ แอนิเมชัน และสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวทุกประเภท สามารถเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตสื่อในฐานะผู้เขียนบทและผู้กำกับ

สาขานิเทศศาสตร์นานาชาติ

สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในเชิงนิเทศศาสตร์แบบพหุสาขา และพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ความรู้ในเชิงทฤษฎีเข้ากับการทำงานด้านการปฏิบัติในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ที่มีความหลากหลายในภูมิทัศน์สื่อหลอมรวมของยุคดิจิทัลได้

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์นานาชาติสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทำให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้กับหลากหลายสาขา ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ มัลติมีเดีย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถรอบด้าน รู้จักภูมิทัศน์สื่อที่หลากหลาย และมีความสามารถในปรับตัวและทำงานได้หลายอย่าง