หลักสูตร
คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อไทย นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่ออังกฤษ Bachelor of Communication Arts
ชื่อย่อไทย นศ.บ.
ชื่อย่ออังกฤษ B.Com.Arts
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต (สำหรับ น.ศ. ในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป)

11 สาขาวิชา
สาขาวิชามัลติมีเดีย
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
สาขาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการโฆษณา
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
นิเทศศาสตรนานาชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งองค์ความรู้ ในโลกตะวันออกและตะวันตก เข้าใจและสามารถใช้สื่ อชนิดต่ างๆเพื่ อ ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถประยุกต์ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่มีให้เข้ากับการทำงาน ในพื้นที่ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา มีทักษะในการประสานความรู้ความสามารถ กับผู้อื่น

3. มีบุคลิกภาพใฝ่ รู้และสร้างสรรค์ เป็นนักวิชาการ นักคิด นักปฏิบัติที่ ทำงานได้อย่างหลากหลายด้วยความอุตสาหะ และมีอุดมการณ์ในการทำงาน เพื่อสังคมด้วยความรับผิดชอบ มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้นทั้งในสาขาวิชาชีพและสาขาอื่นๆ

จุดเด่นของหลักสูตร

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยหลักสูตรจะเน้นที่ ความเป็นมืออาชีพของผู้สอนและให้ผู้เรียนที่จบออกมาเป็นมืออาชีพ ในงานด้านนิเทศศาสตร์อย่างแท้จริงคุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นักศึกษาตามระเบียบ การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรังสิต


สาขาวิชามัลติมีเดีย

สาขาวิชามัลติมีเดีย เป็นการผสมผสานเกี่ยวกับความรู้ทางการสื่อสาร และความรู้ทางด้านศิลปะเข้าด้วยกัน โดยการนำเสนอผ่านวิทยาการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งต้องมีความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปะ และเทคโนโลยี ดังนั้นผู้เรียนจะมีทักษะทั้งศาสตร์และศิลป์ทางด้านนิเทศศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ด้านการประกอบอาชีพ บัณฑิตสาขาวิชามัลติมีเดียสามารถประกอบอาชีพด้าน Multimedia, Presentation, Multimedia on Broadcast , Computer Graphic, Animation 2D, 3D, Organizer, Production, web Design กับสถานประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถ เป็นผู้ประกอบการเอง ด้านการศึกษาต่อ สามารถเลือกศึกษาต่อ ทางด้านมัลติมีเดีย ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

สาขาวิชาสื่อสารการแสดง เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ “การละคร” ทั้งวิชาชีพและวิชาการ โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ทั้งทางตรงและการประยุกต์ จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ต่อการสร้างสรรค์งานสื่อสารการแสดงที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคมยุคปัจจุบัน

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานด้านการแสดงและการบริหาร จัดการงานแสดงได้ในทุกๆสื่อ อาทิ สื่อการแสดงสดประเภทต่างๆ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สามารถประกอบอาชีพด้า

สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เป็นการศึกษาศาสตร์และศิลป์การสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ควบคู่กับการมีทักษะการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ในระดับเดียวกันกับวงการวิชาชีพ เพื่อการตอบรับกับการทำงานได้หลากหลายหน้าที่ในงานภาพยนตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานด้านภาพยนตร์ทุกลักษณะ อาทิ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ และ/หรือ ผู้กำกับภาพยนตร์ รวมทั้งเป็น บุคลากรในสายงานของสื่ออื่น ๆ และละครโทรทัศน์

สาขาการประชาสัมพันธ์

สาขาการประชาสัมพันธ์ เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์ของการประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองการพัฒนาองค์กรและสถาบันสมัยใหม่ทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความจำเป็นมากขึ้นต่อการดำเนินงาน และการสร้างภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดไป

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานในหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ และในสถาบันวิชาชีพหลากหลายประเภท อาทิ บริษัทที่ ปรึกษาด้าน การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน

สาขาวิชาการโฆษณา

สาขาวิชาการโฆษณา เป็นการสร้างเสริมความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านการโฆษณาที่สนองต่อความต้องการขององค์กรธุรกิจ สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ด้วยศักยภาพในเชิงความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ การวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานในบริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทผู้ผลิตโฆษณา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นการเรียนรู้การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ และการอาศัยความรอบรู้ในวิชาต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศิลปะการสื่อสารมาร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากนี้ยังเน้นถึงบทบาทและความรับผิดชอบอันพึงมีต่อสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถเข้าทำงาน เป็นนักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในตำแหน่ งหน้าที่ ต่ างๆ รวมทั้งด้านสื่อสาร มวลชนที่ เชื่ อมโยงกับการใช้สื่ อวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการสื่อสาร

สาขาวิชาวารสารศาสตร์

สาขาวิชาวารสารศาสตร์ เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างนักคิด นักวิเคราะห์ที่มีความสามารถในการค้นหาความรู้ ความจริงเกี่ยวกับงานวารสารศาสตร์ เพื่อสนองประโยชน์แก่สังคม และเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านสื่อสารมวลชนที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าววิทยุโทรทัศน์ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซด์ รวมทั้งบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด เป็นการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ครอบคลุมการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กราฟิกดีไซน์ และกลุยทธ์การใช้สื่อรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดใหม่ที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

แนวทางการประกอบอาชีพ

นำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพ ที่ มั่ นคงต่ อไปในอนาคต ในบริษัทหรือหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในฝ่ าย การตลาด ฝ่ายออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาดของภาคเอกชนและ ภาครัฐทุกแห่ ง มีความรู้เพื่ อศึกษาต่ อในระดับที่ สูงขึ้นทั้งในประเทศและ ต่ างประเทศในสาขาวิชาสื่ อสารการตลาด การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการสื่อสารการกีฬา การบริหารจัดการการกีฬา การสื่อสารมวลชนและนันทนาการ โดยหลักสูตรเป็นสหวิทยาการที่รวมเอาศาสตร์หลายสาขาวิชามาบูรณาการ บัณฑิตที่จบมาจะเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพในด้านการสื่อสารมวลชน การสื่อสารการกีฬาการพลศึกษาและนันทนาการได้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและได้มาตรฐานสากล เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักสื่อสารมวลชนด้านการกีฬา

2. ผู้จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการสื่อสารและการกีฬา

3. ผู้บริหารการจัดการการสื่อสารและการกีฬา

4. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารและการกีฬา และนันทนาการ

5. ผู้ประกอบการในศูนย์กีฬา

สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

สร้างบัณฑิตให้มีความชำนาญในการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์และผลิตบทสำหรับสื่อบันเทิงชนิดต่างๆ สามารถกำกับบทที่เขียนเพื่อสื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรอบรู้และทำงานได้ภายใต้แบบแผนที่ถูกต้องตามหลักสากล

แนวทางการประกอบอาชีพ

ทำงานในด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ นักเขียนบทภาพยนตร์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับละครโทรทัศน์ สามารถเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตสื่อต่างๆ ในฐานะผู้เขียนบทและผู้กำกับได้