คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคาร 15 (Digital Multimedia Complex)
52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 08-3856-0068
http://ca.rsu.ac.th