รายละเอียดของ
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
4) กลุ่มสหวิทยาการและพลศึกษา 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
วิชาชีพ 63 หน่วยกิต
     ก. วิชาชีพ-บังคับ 54 หน่วยกิต
     ข. วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

เนื่องจากมีผู้ประกอบการทางด้านการเขียนบทและกำกับทั้งภาพยนตร์และละครได้หารือกับทางท่านอธิการบดีว่าในวงการโทรทัศน์และภาพยนตร์ขาดแคลนคนเขียนบทและผู้กำกับที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของสื่อดิจิตอลที่ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรสายอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก ด้วยความสำคัญตรงนี้จึงได้มีการร่างหลักสูตรขึ้นมา เพื่อผลิตบัณฑิตโดยเน้นทั้งสองด้านนี้

หากเป็นต่างประเทศหลักสูตรนี้เกิดขึ้นมานานแล้วในสาขาที่เรียกว่า Screenwriting and Directing โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นว่าการเขียนบทและการกำกับต้องมีการเรียนรู้เคียงคู่กันไป สำหรับในประเทศไทย การเปิดสาขานี้ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่สร้่างขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการเขียนบทและการกำกับจะถูกสอนรวมๆอยู่ในศาสตร์และศิลป์ของการเรียนรู้งานภาพยนตร์อื่นๆ แต่หลักสูตรนี้เน้นเฉพาะเรื่องการเขียนบทและการกำกับโดยใช้การเรียนการสอนอย่างเข้มข้น

สาขานี้มีความแตกต่างจากหลักสูตรสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตรงที่สาขาภาพยนตร์จะเน้นไปที่เรื่องโปรดักชั่น ฉะนั้นวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนบทและการกำกับจึงมีให้เรียนไม่กี่วิชา จึงเป็นไปได้ที่นักศึกษาที่สนใจด้านนี้ จะต้องการทางเลือกสำหรับการเรียนรู้ทั้งสองศาสตร์นี้โดยเฉพาะ และต้องการเรียนรู้ให้รู้ลึกรู้จริง โดยหลักสูตรสาขานี้จะเชิญคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ในวงการวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้่กับนักศึกษา

ถ้าดูในเรื่องของหลักสูตรภาพยนตร์ ในแต่ละสถาบันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันนัก ส่วนที่จะแตกต่างกันจริงๆคือแง่ของกระบวนการในการผลิตบัณฑิต

1. เรื่องของการดูแล ให้เวลากับนักศึกษามากน้อยแค่ไหนในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอน ตอนนักศึกษาทำงานจริงก็ต้องมีเวลาให้ปรึกษา สามารถแนะนำความรู้เพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาได้

2. เรื่องของการให้ความคิดอิสระ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดเอง ไม่กลัวการคิดนอกกรอบ เพียงแต่อาจารย์จะเข้าไปช่วยแนะนำเพิ่มเติม แล้วให้ตัดสินใจเอง ให้นักศึกษาคิดอย่างเสรี

3. ใช้ทฤษฎีร่วมกับปฏิบัติ เรียนรู้แล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

4. เครื่องมืออุปกรณ์และสตูดิโอที่ทันสมัย เพียงพอ เป็นแบบที่มืออาชีพใช้กัน ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในการทำงานวิชาชีพต่อไป

บุคคลที่จะศึกษาด้านนี้ควรเป็นนักค้นคว้า ช่างอ่าน ช่างสังเกต และสนใจที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปในส่วนของบทภาพยนตร์ รวมทั้งเป็นนักคิด นักค้นคว้า นักสร้างสรรค์ในเรื่องของการกำกับด้วย โดยใช้ความรู้และความละเอียดอ่อนในการเล่าเรื่องมาถ่ายทอดจินตนาการ ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นจริงในสังคม สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น นักศึกษาจะได้เรียนรู้การเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีผ่านภาพบนจอ และไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่ดี แต่เป็นเรื่องที่สนุกจนหยุดติดตามไม่ได้


แผนการศึกษาปกติ ระบบทวิภาค

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 101 ธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
XXX xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(x-x-x)
ENL 114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6)
รวม 8 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร 3(3-0-6)
COM 223 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3(2-3-6)
FWD 111 การภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เบื้องต้น 3(2-2-5)
ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
XXX xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
ESS xxx กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา 1(x-x-x)
รวม 19 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 113 การพูดสำหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
COM 211 กฎหมายการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
FWD 112 ทฤษฎีเรื่องเล่า 3(3-0-6)
FWD 131 การแสดงเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 3(1-4-4)
ENL 112 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
XXX xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 116 ภาษาและการเขียนในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
COM 217 จิตวิทยาการสื่อสาร 3(3-0-6)
FWD 221 การเขียนบทภาพยนตร์ 1 3(2-2-5)
FWD 222 การเขียนบทละครโทรทัศน์ 1 3(2-2-5)
ENL 113 การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
XXX xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 222 จริยธรรมการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
COM 226 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5)
FWD 211 ทฤษฎีจิตวิทยาสำหรับการเขียนบท 3(3-0-6)
FWD 223 การเขียนบทดัดแปลงเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 1 3(2-2-5)
FWD 231 การกำกับภาพยนตร์ 1 3(1-4-4)
รวม 15 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน 3(2-2-5)
COM 224 สื่อมวลชนกับสังคมธรรมาธิปไตย 3(3-0-6)
FWD 321 การเขียนบทภาพยนตร์ 2 3(2-2-5)
FWD 322 การเขียนบทดัดแปลงเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 2 3(3-0-6)
FWD 331 การกำกับละครโทรทัศน์ 1 3(1-4-4)
XXX xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 311 การวิจารณ์ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 3(3-0-6)
FWD 323 การเขียนบทละครโทรทัศน์ 2 3(2-2-5)
FWD 332 การกำกับภาพยนตร์ 2 3(1-4-4)
COM 317 การวิจัยทางการสื่อสาร 3(3-0-6)
COM 318 การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน 3(3-0-6)
XXX xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
FWD 489 การฝึกงานวิชาชีพ 1(0-40-20)
รวม 1 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
FWD 411 ธุรกิจบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ 3(3-0-6)
FWD 431 การกำกับละครโทรทัศน์ 2 3(1-4-4)
XXX xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
XXX xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
XXX xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
รวม 15 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 492 ปริญญานิพนธ์ 5(0-10-5)
รวม 5 หน่วยกิตแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ระบบทวิภาค

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 101 ธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
XXX xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(x-x-x)
ENL 114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6)
รวม 8 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร 3(3-0-6)
COM 223 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3(2-3-6)
FWD 111 การภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เบื้องต้น 3(2-2-5)
ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
XXX xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
ESS xxx กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา 1(x-x-x)
รวม 19 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 113 การพูดสำหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
COM 211 กฎหมายการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
FWD 112 ทฤษฎีเรื่องเล่า 3(3-0-6)
FWD 131 การแสดงเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 3(1-4-4)
ENL 112 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
XXX xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 116 ภาษาและการเขียนในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
COM 217 จิตวิทยาการสื่อสาร 3(3-0-6)
FWD 221 การเขียนบทภาพยนตร์ 1 3(2-2-5)
FWD 222 การเขียนบทละครโทรทัศน์ 1 3(2-2-5)
ENL 113 การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
XXX xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 222 จริยธรรมการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
COM 226 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5)
FWD 211 ทฤษฎีจิตวิทยาสำหรับการเขียนบท 3(3-0-6)
FWD 223 การเขียนบทดัดแปลงเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 1 3(2-2-5)
FWD 231 การกำกับภาพยนตร์ 1 3(1-4-4)
รวม 15 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน 3(2-2-5)
COM 224 สื่อมวลชนกับสังคมธรรมาธิปไตย 3(3-0-6)
FWD 321 การเขียนบทภาพยนตร์ 2 3(2-2-5)
FWD 322 การเขียนบทดัดแปลงเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 2 3(3-0-6)
FWD 331 การกำกับละครโทรทัศน์ 1 3(1-4-4)
XXX xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 311 การวิจารณ์ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 3(3-0-6)
FWD 323 การเขียนบทละครโทรทัศน์ 2 3(2-2-5)
FWD 332 การกำกับภาพยนตร์ 2 3(1-4-4)
COM 317 การวิจัยทางการสื่อสาร 3(3-0-6)
COM 318 การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน 3(3-0-6)
XXX xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
FWD 493 สหกิจศึกษา 6(0-40-20)
รวม 1 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 411 ธุรกิจบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ 3(3-0-6)
FWD 431 การกำกับละครโทรทัศน์ 2 3(1-4-4)
XXX xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
XXX xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
XXX xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
รวม 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
     ก. วิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
FWD 111 การภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เบื้องต้น
(Introduction to Film and Television Drama)
3(2-2-5)
FWD 112 ทฤษฎีเรื่องเล่า
(Narrative Theories)
3(3-0-6)
FWD 131 การแสดงเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์*
(Acting for Film and Television Drama)
3(1-4-4)
FWD 211 ทฤษฎีจิตวิทยาสำหรับการเขียนบท
(Psychology for Advanced Scriptwriting)
3(3-0-6)
FWD 221 การเขียนบทภาพยนตร์ 1
(Film Screenwriting I)
3(2-2-5)
FWD 222 การเขียนบทละครโทรทัศน์ 1
(Television Drama Scriptwriting I)
3(2-2-5)
FWD 223 การเขียนบทดัดแปลงเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 1
(Writing Adapted Film Screenplay and Television Drama Script I)
3(2-2-5)
FWD 231 การกำกับภาพยนตร์ 1
(Directing for Film I)
3(1-4-4)
FWD 311 การวิจารณ์ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
(Film and Television Drama Criticism)
3(3-0-6)
FWD 321 การเขียนบทภาพยนตร์ 2
(Film Screenwriting II)
3(2-2-5)
FWD 322 การเขียนบทดัดแปลงเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 2
(Writing Adapted Film Screenplay and Television Drama Script II)
3(3-0-6)
FWD 323 การเขียนบทละครโทรทัศน์ 2
(Television Drama Scriptwriting II)
3(2-2-5)
FWD 331 กการกำกับละครโทรทัศน์ 1
(Directing for Television Drama I)
3(1-4-4)
FWD 332 การกำกับภาพยนตร์ 2
(Directing for Film II)
3(1-4-4)
FWD 411 ธุรกิจบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์*
(Film Screenplay and Television Drama Script Business)
3(1-4-4)
FWD 431 การกำกับละครโทรทัศน์ 2
(Directing for Television Drama II)
3(1-4-4)
FWD 489 การฝึกงานวิชาชีพ*
(Internship)
1(0-40-20)
FWD 492 ปริญญานิพนธ์*
(Senior Project)
5(0-10-5)
FWD 493 สหกิจศึกษา*
(Cooperative Education)
6(0-40-20)
หมายเหตุ * รายวิชา FWD 131 การแสดงเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ และรายวิชา FWD 411 ธุรกิจบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ * สำหรับผู้ที่เข้าโครงการสหกิจศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชา FWD 489 การฝึกงานวิชาชีพ และรายวิชา FWD 492 ปริญญานิพนธ์ แต่เรียน รายวิชา FWD 493 สหกิจศึกษาแทน
(Introduction to Film and Television Drama)
     ข. วิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียน 3 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาขา
FWD 421 การสัมมนาการเขียนบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์
(Seminar in Film Screenplay Writing and Television Drama Script Writing)
3(1-4-4)
FWD 422 การวิเคราะห์บทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์
(Film and Television Drama Script Analysis)
3(3-0-6)
FWD 423 การเขียนบทเพื่องานแอนิเมชั่นและสื่อใหม่
(Writing for Animations and New Media)
3(2-2-5)
FWD 424 การเขียนบทและกำกับเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Script Writing and Directing for Advertising and Public Relations)
3(1-4-4)
FWD 425 หัวข้อเฉพาะทางการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
(Selected Topics in Screenwriting and Directing for Film and Television Drama)
3(3-0-6)
FWD 432 การเขียนบทและการกำกับสารคดี
(Script Writing and Directing for Documentary)
3(1-4-4)
     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต
วิชาโท (Minor) 15 หน่วยกิต
สำหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชาในคณะนิเทศศาสตร์หรือคณะอื่นที่ต้องการเรียนวิชาโท โดย ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
FWD 111 การภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เบื้องต้น
(Introduction to Film and Television Drama)
3(2-2-5)
FWD 112 ทฤษฎีเรื่องเล่า
(Narrative Theories)
3(3-0-6)
FWD 221 การเขียนบทภาพยนตร์ 1
(Film Screenwriting I)
3(2-2-5)
FWD 222 การเขียนบทละครโทรทัศน์ 1
(Television Drama Scriptwriting I)
3(2-2-5)
FWD 231 การกำกับภาพยนตร์ 1
(Directing for Film I)
3(1-4-4)