รายละเอียดของ
หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) :
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์)
ชื่อเต็ม
(ภาษาอังกฤษ) :
Bachelor of Communication Arts
(Film and Television Writing and Directing)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) :
นศ.บ.
(การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์)
ชื่อย่อ
(ภาษาอังกฤษ) :
B.Com.Arts
(Film and Television Writing and Directing)
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเขียนบทภาพยนตร์ บทละครโทรทัศน์และบทเพื่อสื่อวีดิทัศน์ พร้อมทั้งผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบทเพื่อสื่อหลากหลายประเภท และยังเชี่ยวชาญในการนำบทไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น มากำกับออกมาเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพได้ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้นำเอาศาสตร์ของหลายๆสาขาวิชามาบูรณาการ พัฒนาความรู้ความสามารถของบัณฑิตด้วยการเรียนการสอนที่เน้นการสรรสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจเสมือนการได้รับประสบการณ์จากโลกของการทำงานจริงในสื่อภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสื่อวีดิทัศน์ รวมทั้งมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบมา สามารถประกอบอาชีพในด้านการเขียนบทและการกำกับได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางนิเทศศาสตร์ ด้านการเขียนบท และการกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ สามารถประยุกต์ความรู้จากในห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการรังสรรค์บทสำหรับสื่อบันเทิงชนิดต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น บทภาพยนตร์ขนาดสั้น บทภาพยนตร์ขนาดยาว บทละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์สารคดี บทภาพยนตร์ บทโฆษณา บทแอนิเมชั่นและบทเพื่อสื่อวีดิทัศน์
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถที่จะกำกับบทที่เขียนเพื่อสื่อต่างๆได้อย่างถูกต้อง ตีความหมายจากบทผลิตเป็นงานสื่อได้อย่างชัดเจน เข้าใจ และใช้หลักการของการกำกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นผู้นำทางความคิด และชักนำสังคมไปในทางที่ถูกต้อง
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย และมีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาต่างๆ
 6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และสามารถทำงานได้จริงในระดับสากล สามารถทำงานได้ภายใต้แบบแผนที่ถูกต้องตามหลักสากล
 7. เพื่อผลิตบัณฑิตมีเจตคติที่ดีต่องานการเขียนบทและการกำกับงานสื่อ ทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ตลอดจนมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม
แบ่งเป็น
15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
(RSU Identity)
3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
(Internationalization and Communication)
12 หน่วยกิต
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ
(English Language)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 54 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แนวทางประกอบอาชีพ
 1. นักเขียนบทภาพยนตร์
 2. นักเขียนบทละครโทรทัศน์
 3. ผู้กำกับภาพยนตร์
 4. ผู้กำกับละครโทรทัศน์
 5. นักเขียนบทและผู้กำกับให้กับสื่อแอนิเมชั่น สื่อใหม่ และสื่อต่าง ๆ


แสดงแผนการศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
แผนการศึกษาปกติ
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
FWD 111 Introduction to Film and Television Drama 3(2-2-5)
ENL xxx English Language (2) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 1(x-x-x)
RSU 112 Sports for health 1(x-x-x)
Total 16 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
FWD 112 Narrative Theories 3(3-0-6)
FWD 131 Acting for Film and Television Drama 3(1-4-4)
ENL xxx English Language (3) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
FWD 221 Psychology for Advanced Scriptwriting 3(3-0-6)
FWD 222 Television Drama Scriptwriting I 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (4) 3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
FWD 211 Psychology for Advanced Scriptwriting 3(3-0-6)
FWD 223 Writing Adapted Film Screenplay and Television Drama Script I 3(3-0-6)
FWD 231 Directing for Film I 3(1-4-4)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
FWD 321 Film Screenwriting II 3(3-0-6)
FWD 322 Writing Adapted Film Screenplay and Television Drama Script II 3(3-0-6)
FWD 331 Directing for Television Drama I 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 1 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 311 Film and Television Drama Criticism 3(3-0-6)
FWD 323 Television Drama Scriptwriting II 3(3-0-6)
FWD 332 Directing for Film II 3(1-4-4)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 2 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
FWD 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
FWD 430 Entrepreneurship in Film and Television Writing and Directing Business 3(3-0-6)
FWD 431 Directing for Television Drama II 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 3 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 492 Senior Project 5(0-10-5)
Total 5 Credit


แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
FWD 111 Introduction to Film and Television Drama 3(2-2-5)
ENL xxx English Language (2) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health 1(x-x-x)
Total 16 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
FWD 112 Narrative Theories 3(3-0-6)
FWD 131 Acting for Film and Television Drama 3(1-4-4)
ENL xxx English Language (3) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
FWD 221 Psychology for Advanced Scriptwriting 3(3-0-6)
FWD 222 Television Drama Scriptwriting I 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (4) 3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
FWD 211 Psychology for Advanced Scriptwriting 3(3-0-6)
FWD 223 Writing Adapted Film Screenplay and Television Drama Script I 3(3-0-6)
FWD 231 Directing for Film I 3(1-4-4)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
FWD 321 Film Screenwriting II 3(3-0-6)
FWD 322 Writing Adapted Film Screenplay and Television Drama Script II 3(3-0-6)
FWD 331 Directing for Television Drama I 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 1 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 311 Film and Television Drama Criticism 3(3-0-6)
FWD 323 Television Drama Scriptwriting II 3(3-0-6)
FWD 332 Directing for Film II 3(1-4-4)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 2 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
FWD 430 Entrepreneurship in Film and Television Writing and Directing Business 3(3-0-6)
FWD 431 Directing for Television Drama II 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 3 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
Total 6 Credit