รายละเอียดของ
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาภาษา *12 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและหรือนันทนาการ 2 หน่วยกิต
* ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษอีก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
ก.วิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
ข.วิชาชีพบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์ ด้านการศึกษาและการพลศึกษา สามารถนำหลักการ ทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางนิเทศศาสตร์และด้านการสื่อสารการกีฬาได้

2. มีความสามารถนำเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพ และวิเคราะห์ ชี้นำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิผล โดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์และศิลป์ของการสื่อสาร

3. มีความสามารถเป็นผู้นำทางความคิด และชักนำสังคมไปในทางที่ถูกต้อง

4. มีความสามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและมีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาต่าง ๆ

5. มีเจตคติที่ดีต่องานนิเทศศาสตร์และการสื่อสารการกีฬา มีความสามารถสร้างสรรค์งานสื่อสารการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ตลอดจนมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักสื่อสารมวลชนด้านการกีฬา
2. ผู้จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการสื่อสารและการกีฬา
3. ผู้บริหารการจัดการการสื่อสารและการกีฬา
4. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารและการกีฬา และนันทนาการ
5. ผู้ประกอบการในศูนย์กีฬา


แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Context 3(2-2-5)
SPC 101 Introduction to Sports I 3(3-0-6)
SPC 111 Introduction to Sports Comm. 3(3-0-6)
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-5)
XXX --- Science and Mathematics 3(3-0-6)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
SPC 112 Introduction to Sports News Writing 3(2-2-5)
SPC 113 Pre-production for Sports Comm. 3(2-2-5)
THA 106 Thai Language for Comm 3(3-0-6)
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-5)
XXX --- Humanities 3(3-0-6)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
Total 22 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-2-5)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
SPC 114 Introduction to Sports II 3(3-0-6)
SPC 211 Production for Sports Comm. 3(2-2-5)
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
XXX --- Humanities 3(3-0-6)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 224 Mass Media and Dharmacratic Society 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Comm. in ASEAN 3(2-2-5)
SPC 212 Law and Ethics for Sports 3(3-0-6)
SPC 213 Post-production & Presentation for Sports Communication 3(2-2-5)
SPC 214 Research for Sports Comm 3(2-2-5)
XXX --- Social Sciences 3(3-0-6)
XXX xxx Science and Mathematics 3(3-0-6)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 217 Psychology Communication 3(3-0-6)
SPC 311 Management of Sports Organizations 3(3-0-6)
SPC 312 Planning for Sports Comm. 3(2-2-5)
SPC 313 313 Campaign for Sports Promotion 3(2-2-5)
XXX --- Science and Mathematics 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 318 Current Affairs Analysis for Comm. Arts 3(3-0-6)
SPC 314 Management of Team and Sports Club 3(3-0-6)
SPC 315 Management of Sports Game 3(3-0-6)
SPC 316 Management of Sports Media Center 3(2-2-5)
XXX --- Social Sciences 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคฤดูร้อน
SPC 490 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
SPC 491 Seminar in Sports Comm 3(2-2-5)
SPC 492 Senior Project 5(0-10-5)
XXX --- Professional Elective 3(1-4-4)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
Total 14 Credits

แผนสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Context 3(2-2-5)
SPC 101 Introduction to Sports I 3(3-0-6)
SPC 111 Introduction to Sports Comm. 3(3-0-6)
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-5)
XXX --- Science and Mathematics 3(3-0-6)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
SPC 112 Introduction to Sports News Writing 3(2-2-5)
SPC 113 Pre-production for Sports Comm. 3(2-2-5)
THA 106 Thai Language for Comm 3(3-0-6)
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-5)
XXX --- Humanities 3(3-0-6)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
Total 22 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-2-5)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
SPC 114 Introduction to Sports II 3(3-0-6)
SPC 211 Production for Sports Comm. 3(2-2-5)
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
XXX --- Humanities 3(3-0-6)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 224 Mass Media and Dharmacratic Society 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Comm. in ASEAN 3(2-2-5)
SPC 212 Law and Ethics for Sports 3(3-0-6)
SPC 213 Post-production & Presentation for Sports Communication 3(2-2-5)
SPC 214 Research for Sports Comm 3(2-2-5)
XXX --- Social Sciences 3(3-0-6)
XXX --- Science and Mathematics 3(3-0-6)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 217 Psychology Communication 3(3-0-6)
SPC 311 Management of Sports Organizations 3(3-0-6)
SPC 312 Planning for Sports Comm. 3(2-2-5)
SPC 313 313 Campaign for Sports Promotion 3(2-2-5)
XXX --- Science and Mathematics 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 318 Current Affairs Analysis for Comm. Arts 3(3-0-6)
SPC 314 Management of Team and Sports Club 3(3-0-6)
SPC 315 Management of Sports Game 3(3-0-6)
SPC 316 Management of Sports Media Center 3(2-2-5)
XXX --- Social Sciences 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
SPC 491 Seminar in Sports Comm 3(2-2-5)
XXX --- Professional Elective 3(1-4-4)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
SPC 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
Total 6 Credits