รายละเอียดของ
หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) :
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(นิเทศศาสตร์การกีฬา)
ชื่อเต็ม
(ภาษาอังกฤษ) :
Bachelor of Communication Arts
(Sports Communication)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) :
นศ.บ.
(นิเทศศาสตร์การกีฬา)
ชื่อย่อ
(ภาษาอังกฤษ) :
B.Com.Arts
(Sports Communication)
ความสำคัญ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน ได้แก่ การเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน ทั้งด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้าและบริการ ทำให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น สังคมไทยจึงมีการปรับตัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ โดยยึดหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นไปในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของมนุษย์ โดยมองว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่การพัฒนาคน โดยให้ความสำคัญกับการกีฬาและสุขภาพ ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงผู้สูงวัย

องค์การอนามัยโลก ได้นิยามไว้ว่า “สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั้น” (ตามนิยาม “สุขภาพ” ขององค์การอนามัยโลก และ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550)” หรือสุขภาวะที่สมบูรณ์ทุกๆ ทางเชื่อมโยงกัน สะท้อนถึงความเป็นองค์รวมอย่างแท้จริงของสุขภาพที่เกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้ง 4 มิติ นำมาสู่วิสัยทัศน์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ “คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืน หมายถึง คนไทยมีสุขภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา อันได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) ข้อมูลดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่มีการกระจายข้อมูลไปสู่ภาคประชาชน เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านการเผยแพร่ กล่าวคือ หลักสูตรด้านการกีฬาในปัจจุบันมีการสอนในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการกีฬาในวงจำกัด แต่เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมวลชนมีความก้าวหน้า และมีรายการกีฬาจำนวนมาก ทั้งในสื่อหลักและสื่อรอง แต่ยังขาดบุคลากรเป็นจำนวนมากที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้

ในอดีตการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา อาจเป็นเพียงเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินแต่ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกาย ที่มีผลต่อการพัฒนาระบบต่าง ๆ ของร่างกาย อาทิ พัฒนาระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบขับถ่าย ฯลฯ รวมทั้งพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม ดังนั้นปัจจุบันจึงมีคนเป็นจำนวนมากหันมาให้ความสนใจกับการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ อีกทั้งยังให้ความสนใจในการชมกีฬาเพื่อความบันเทิงอีกด้วย จึงส่งผลให้เกิดธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นจำนวนมาก เช่น ธุรกิจด้านการบริหารจัดการสนามกีฬา สนามฟุตบอล สนามกอล์ฟ ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา รองเท้ากีฬา ธุรกิจด้านการบริการ สปอร์ตคลับ ฟิตเนส ธุรกิจด้านการผลิตรายการกีฬา ทางสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เป็นต้น ความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เหล่านี้ในสังคม การสื่อสารมวลชนนับว่ามีอิทธิพลต่อสังคมป็นอย่างมาก หากจะมองเข้าไปในสังคมใดก็ตามจะเห็นความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ล้วนมีสาเหตุมาจากการสื่อสารซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาสังคมมาโดยตลอด และในการทำธุรกิจด้านกีฬาก็เช่นเดียวกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การสื่อสารในทุกรูปแบบ ในการประสานการถ่ายทอดหรือติดต่อสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสารไปยังมวลชนกลุ่มกว้างได้ พร้อมมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาผสมผสานกับความรู้ในวิชาการนิเทศศาสตร์เพื่อทำให้การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อสื่อ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) ส่งผลให้การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนมิอาจยึดติดกับการนำเสนอสื่อรูปแบบเดิมเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องใช้สื่อทุกรูปแบบและทุกช่องทางการสื่อสารในการเข้าถึงประชาชน ขณะเดียวกันการกำเนิดขึ้นขององค์กรด้านธุรกิจการกีฬาที่มีอย่างมากมายในปัจจุบัน ทำให้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใช้การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ และเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการสร้างให้เกิดการรับรู้ ความรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อการดำเนินงานขององค์กรด้านการกีฬา ดังนั้นหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬาจึงมีความสำคัญต่อการสื่อสารองค์กรด้านการกีฬาค่อนข้างมากเช่นกัน

นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการกีฬาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนกีฬา จำนวน 11 แห่งทั่วประเทศ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งวิทยาลัยพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา และมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 แห่ง (วิทยาลัยพลศึกษามีวิทยาเขต 17 แห่ง) แต่มีเพียงบางแห่งที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านการสื่อสารการกีฬาในระดับปริญญาตรี ประกอบกับปัจจุบันมีองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ประกอบการทางด้านการสื่อสารการกีฬา และการกีฬาเป็นจำนวนมาก เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าด้านการกีฬา สื่อมวลชนด้านการกีฬา ศูนย์กีฬา เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยรังสิตจึงเป็นหลักสูตรที่สามารถรองรับนักศึกษา พร้อมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการสื่อสารและการกีฬา ทักษะทางการผลิตสื่อ ทักษะด้านการกีฬา และคุณสมบัติเฉพาะด้าน อาทิ สื่อสารมวลชนด้านการกีฬา ผู้จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการกีฬา ผู้บริหารการจัดการสื่อสารและองค์กรกีฬา ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการนันทนาการ ผู้ประกอบการศูนย์กีฬา ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะด้านของบัณฑิตนั้นสามารถออกไปรองรับการประกอบวิชาชีพในตลาดแรงงานได้

จากที่กล่าวมาข้างต้น สาขาวิชานี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนแบบยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีองค์ความรู้ทั้งด้านการกีฬาและสุขภาพ การสื่อสารมวลชน การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งมีทักษะในการสร้างสรรค์เนื้อหา และการผลิตสื่อ ที่สามารถนำมาประยุกต์สู่การเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจต่อไป

ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญา : สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการองค์ความสู่การปฏิบัติจริง ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ด้วยคติพจน์ที่ว่า “นิเทศศาสตร์การกีฬา เรียนรู้ สร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม”

ปณิธาน : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ทางด้านการสื่อสารการกีฬาในหลายมิติ ได้แก่ การสื่อสารมวลชน การสื่อสารองค์กรกีฬา และการสื่อสารเชิงธุรกิจด้านกีฬา มีความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์การผลิตสื่อ โดยการใช้องค์ความรู้ด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และการสร้างสรรค์เพื่อเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) โดยหลักสูตรเป็นสหวิทยาการ ที่รวมเอาศาสตร์หลายสาขาวิชามาบูรณาการ บัณฑิตจะมีความรู้และทักษะภายใต้การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ และเป็นผู้สื่อสารที่สามารถกระจายความรู้สู่องค์กรและสังคมได้ บัณฑิตที่จบมาจะเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพในด้านการสื่อสารมวลชนด้านการกีฬา การสื่อสารองค์กรด้านการกีฬา การสื่อสารด้านสุขภาพและนันทนาการ และสื่อสารในเชิงธุรกิจด้านการกีฬาได้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และได้มาตรฐานสากล เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. . เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์ และการกีฬา สามารถนำหลักการทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารการกีฬาได้
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถนำเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพ และวิเคราะห์ ชี้นำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิผล โดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์ และศิลป์ของการสื่อสาร
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรด้านการกีฬา พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การกีฬา และสื่อสารในเชิงธุรกิจได้
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย และมีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาต่าง ๆ
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่องานนิเทศศาสตร์และการสื่อสารการกีฬา มีความสามารถสร้างสรรค์งานสื่อสารการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ตลอดจนมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม
แบ่งเป็น
15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
(RSU Identity)
3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
(Internationalization and Communication)
12 หน่วยกิต
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ
(English Language)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 54 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. นักสื่อสารมวลชนด้านการกีฬา
 2. นักประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬา
 3. ผู้จัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและการกีฬา
 4. ผู้บริหารจัดการด้านการสื่อสารและการกีฬา
 5. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร การกีฬา และนันทนาการ
 6. ผู้ประกอบการในศูนย์กีฬา

<


แผนการศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
แผนการเรียนปกติชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
SPC 101 Basic of Sports 3(3-0-6)
SPC 111 Introduction to Sports Communication 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (2) 3(2-2-5)
RSU 112 Sports for health 2(2-0-4)
Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
SPC 112 Creative Writing for Sports Communication 3(2-2-5)
SPC 212 Laws and Ethics for Sports Communication 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (3) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการเรียนปกติชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
SPC 217 Sports Information Production 3(2-2-5)
SPC 218 Psychology for Sports Communication 3(3-0-6)
SPC 216 Advanced Sports Photography 3(2-2-5)
ENL xxx English Language (4) 3(x-x-x)
Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
SPC 214 Sports Communication Research 3(3-0-6)
SPC 219 Video Production for Sports Communication 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการเรียนปกติชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
SPC 311 Sports Organizations Management 3(3-0-6)
SPC 312 Planning for Sports Communication 3(3-0-6)
SPC 313 Campaign for Sports Communication 3(3-0-6)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (5) 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 1 3(x-x-x)
Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
SPC 322 Sport Brand Communication 3(3-0-6)
SPC 323 Sports Communication Entrepreneurship 3(3-0-6)
SPC 324 Sport Events 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 2 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 2 3(x-x-x)
Total 15 Credit
แผนการเรียนปกติชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
SPC 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
SPC 491 Sports Communication Seminar 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 9 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
SPC 492 Senior Project 5(0-10-5)
Total 5 Credit


แผนสหกิจศึกษา
แผนการเรียนปกติชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
SPC 101 Basic of Sports 3(3-0-6)
SPC 111 Introduction to Sports Communication 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (2) 3(2-2-5)
RSU 112 Sports for health 1(x-x-x)
Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
SPC 112 Creative Writing for Sports Communication 3(2-2-5)
SPC 212 Laws and Ethics for Sports Communication 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (3) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการเรียนปกติชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
SPC 217 Sports Information Production 3(2-2-5)
SPC 218 Psychology for Sports Communication 3(3-0-6)
SPC 216 Advanced Sports Photography 3(2-2-5)
ENL xxx English Language (4) 3(x-x-x)
Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
SPC 214 Sports Communication Research 3(3-0-6)
SPC 219 Video Production for Sports Communication 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการเรียนปกติชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
SPC 311 Sports Organizations Management 3(3-0-6)
SPC 312 Planning for Sports Communication 3(3-0-6)
SPC 313 Campaign for Sports Communication 3(3-0-6)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (5) 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 1 3(x-x-x)
Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
SPC 322 Sport Brand Communication 3(3-0-6)
SPC 323 Sports Communication Entrepreneurship 3(3-0-6)
SPC 324 Sport Events 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 2 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 2 3(x-x-x)
Total 15 Credit
แผนการเรียนปกติชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
SPC 491 Sports Communication Seminar 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 9 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
SPC 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
Total 6 Credit