รายละเอียดของ
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาภาษา* 12 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและหรือนันทนาการ 2 หน่วยกิต
* ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
วิชาชีพ 63 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 42 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับเลือกเฉพาะด้าน 9 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ให้มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ระเบียบวิธีที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในประชาคมทางวิชาการ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่สนองความต้องการของสถาบันและองค์กรต่างๆ

2) มีความรู้ความเข้าใจในสภาพสังคมไทยและสากล รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและสามารถเสนอแนะชี้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์และศิลปะของการสื่อสาร

3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและเผยแพร่ต่อไปให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั่วไป

4) มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสาขาวิชาชีพและสาขาอื่นๆ

แนวทางประกอบอาชีพ

1) ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในองค์การวิชาชีพ สื่อสารมวลชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

2) อาชีพอิสระงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่
- พิธีกร
- ผู้เขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- ผู้ประกาศข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- ผู้บริหารงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Context 3(2-2-5)
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-4)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
RTV 120 Intro. to Radio and Television 3(3-0-6)
XXX --- Exercise and Sports for the Individual 1(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
COM 312 Comm. in Thai Culture 3(2-2-5)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-4)
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
RTV 221 Scriptwriting and Creation for Radio Program 3(1-4-4)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
Total 21Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 224 Mass Media & Dharmacratic Society 3(2-3-6)
COM 227 Intercultural Comm. in ASEAN 3(2-2-5)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
RTV 381 * Acting Techniques for Radio and Television 3(1-4-4)
RTV 222 Scriptwriting & Creation for Television Program 3(1-4-4)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(2-2-5)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
XXX --- Exercise and Sports for the Individual 1(x-x-x)
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
RTV 321 Radio Production 3(1-4-4)
RTV 370 Scenic Design and Lighting for Television 3(1-4-4)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 19 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-2-5)
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
RTV 420 Radio and Television News I 3(1-4-4)
XXX --- Specific professional Elective 3(x-x-x)
RTV 390 * Application Program for Radio and Television 3(1-4-4)
RTV 422 Principles of Radio and Television Program Critcism 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 318 Current Affairs Analysis for Communication Arts 3(3-0-6)
RTV 322 Television Production I 3(1-4-4)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
XXX --- Specific professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคฤดูร้อน
RTV 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
RTV 491 Seminar in Radio & Television 3(2-2-5)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Specific professional Elective 3(x-x-x)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RTV 492 Thesis 5(0-10-5)
Total 5 Credits

แผนสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Context 3(2-2-5)
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-4)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
RTV 120 Intro. to Radio and Television 3(3-0-6)
XXX --- Exercise and Sports for the Individual 1(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
COM 312 Comm. in Thai Culture 3(2-2-5)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-4)
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
RTV 221 Scriptwriting and Creation for Radio Program 3(1-4-4)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
Total 21Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 224 Mass Media & Dharmacratic Society 3(2-3-6)
COM 227 Intercultural Comm. in ASEAN 3(2-2-5)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
RTV 381 * Acting Techniques for Radio and Television 3(1-4-4)
RTV 222 Scriptwriting & Creation for Television Program 3(1-4-4)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(2-2-5)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
XXX --- Exercise and Sports for the Individual 1(x-x-x)
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
RTV 321 Radio Production 3(1-4-4)
RTV 370 Scenic Design and Lighting for Television 3(1-4-4)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 19 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-2-5)
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
RTV 420 Radio and Television News I 3(1-4-4)
XXX --- Specific professional Elective 3(x-x-x)
RTV 390 * Application Program for Radio and Television 3(1-4-4)
RTV 422 Principles of Radio and Television Program Critcism 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 318 Current Affairs Analysis for Communication Arts 3(3-0-6)
RTV 322 Television Production I 3(1-4-4)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
XXX --- Specific professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคฤดูร้อน
RTV 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
RTV 491 Seminar in Radio & Television 3(2-2-5)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
XXX --- Specific professional Elective 3(x-x-x)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RTV 493 Co-operative Education 6(0-40-20)
Total 6 Credits