รายละเอียดของ
หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต
(วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts
(Multi-Platform Radio and Television)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) :
นศ.บ.
(วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)
ชื่อย่อ
(ภาษาอังกฤษ) :
B.Com.Arts
(Multi-Platform Radio and Television)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการเคลื่อนตัวไปของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เสนอข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกทิศทางของสมาคมวิชาชีพนั้นๆ และทำหน้าที่ผ่อนคลายความตึงเครียดความขัดแย้งในรูปแบบของเวทีความคิดเห็นและช่องทางบันเทิงและยังทำหน้าที่สอดส่องดูแลความเป็นไปของสังคม เป็นตัวแทนคอยตรวจสอบสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่าเหมาะสมด้วยเหตุผลและชอบธรรมหรือไม่

ปัจจุบันสื่อวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มเป็นช่องทางที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์สารสนเทศ จึงเป็นกลไกลสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ช่วยเปิดโลกความรู้ของประชาชนในปริมณฑลอันกว้างไกลไร้พรมแดนให้มีสติปัญญาและเห็นคุณค่าของการพัฒนาปรับปรุงเอง จึงอาจกล่าวได้ว่าสื่อวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม คือห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและไม่ตกอยู่ภายใต้ปัญหาด้านเวลาและสถานที่

ในทศวรรษที่กำลังก้าวหน้านี้ จะเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของโลกอย่างรวดเร็ว โดยมีเงื่อนไขของเอกลักษณ์ชุมชนและสิทธิมนุษยชนเข้ามาเป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง เพื่อให้มนุษย์อยู่ได้อย่างภาคภูมิและเป็นสุข สื่อวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มเองก็ต้องปรับบทบาทตนเองให้สอดคล้องรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาต่างๆ มาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานทั้งความรู้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งศิลปะการสื่อสาร การจัดการการวางแผนและการประสานงานเชื่อมโยงที่ดี รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ให้เกิดประสิทธิผลอันสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของสังคมโดยอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรม

การดำเนินกิจการผลิตของสื่อวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ และยังเป็นสถาบันสื่อมวลชนที่สังคมคาดหวังการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคมดังนั้น การผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปเป็นบุคคลในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มนั้น จำเป็นต้องเน้นให้บัณฑิตได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทและความรับผิดชอบอันพึงมีต่อสังคม และเป็นบุคลากรที่กอรปด้วยคุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ มัลติแพลตฟอร์มเป็นประโยชน์สร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์อันดีงาม

การปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในอนาคตนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ได้อาศัยข้อมูลจากนักวิชาชีพในปัจจุบัน นักวิชาการ และบัณฑิตที่ได้สำเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่วงวิชาชีพสื่อสารมวลชนมาแล้วระยะหนึ่ง อีกทั้งจากการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต มาเป็นกรอบแนวทางในการสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิทยาการด้านการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ มัลติแพลตฟอร์มด้วยระเบียบวิธีที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในประชาคมทางวิชาการ และ มีความรู้และทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบความต้องการของ สถาบันและองค์กรต่างๆในสังคม
  2. ความรู้ความเข้าใจในสภาพสังคมไทยและสากล รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและสามารถเสนอแนะชี้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์และศิลปะของการสื่อสาร
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและเผยแพร่ต่อไปให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั่วไป
  4. มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสาขาวิชาชีพและสาขาอื่นๆ


โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม
แบ่งเป็น
15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
(RSU Identity)
3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
(Internationalization and Communication)
12 หน่วยกิต
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ
(English Language)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ 42 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพ-เลือก 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แนวทางประกอบอาชีพ
  1. พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว
  2. ผู้เขียนบท ผู้สร้างสรรค์รายการวิทยุหรือโทรทัศน์ อาทิ ละคร มิวสิควิดีโอ รายการบันเทิงต่างๆ
  3. ผู้ควบคุมการผลิตรายการ ผู้กำกับรายการ ผู้กำกับภาพ
  4. ผู้บริหารด้านการวางแผนและจัดการงานวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
  5. ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการด้านวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
แผนการศึกษาสาขาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
MRT 111 Vision in Multi-Platform Radio and Television 3(3-0-6)
XXX xxx English Language (2) 3(x-x-x)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health 1(0-2-1)
Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
MRT 221 Sound Design for Media 3(1-4-4)
MRT 381 Acting Technique for Radio and Television 3(1-4-4)
XXX xxx English Language (3) 3(x-x-x)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
MRT 222 Scriptwriting for Multi-Platform Television Program 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx English Language (4) 3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
MRT 370 Scenic Design and Lighting for Multi-Platform Television 3(1-4-4)
MRT 390 Post Production for Multi-Platform Radio and Television 3(1-4-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
MRT 322 Program Production for Multi-Platform Television I 3(1-4-4)
MRT 323 Multi-Platform Radio and Television Programming and Promotion 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
MRT 420 Multi-Platform Radio and Television News 3(1-4-4)
MRT 424 Multi-Platform Radio and Television Entrepreneurs 3(3-0-6)
MRT 422 Principles of Multi-Platform Radio and Television Program Criticism 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
MRT 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
MRT 491 Seminar in Multi-Platform Radio and Television 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
Total 9 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
MRT 492 Senior Project 5(0-10-5)
Total 5 Credit
แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
MRT 111 Vision in Multi-Platform Radio and Television 3(3-0-6)
XXX xxx English Language (2) 3(x-x-x)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health 1(0-2-1)
Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
MRT 221 Sound Design for Media 3(1-4-4)
MRT 381 Acting Technique for Radio and Television 3(1-4-4)
XXX xxx English Language (3) 3(x-x-x)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
MRT 222 Scriptwriting for Multi-Platform Television Program 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx English Language (4) 3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
MRT 370 Scenic Design and Lighting for Multi-Platform Television 3(1-4-4)
MRT 390 Post Production for Multi-Platform Radio and Television 3(1-4-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
MRT 322 Program Production for Multi-Platform Television I 3(1-4-4)
MRT 323 Multi-Platform Radio and Television Programming and Promotion 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
MRT 420 Multi-Platform Radio and Television News 3(1-4-4)
MRT 424 Multi-Platform Radio and Television Entrepreneurs 3(3-0-6)
MRT 422 Principles of Multi-Platform Radio and Television Program Criticism 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
MRT 491 Seminar in Multi-Platform Radio and Television 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
Total 9 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
MRT 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
Total 6 Credit