รายละเอียดของ
หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต
(การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts
(Public Relations and Corporate Communication)
ชื่อย่อ
ภาษาไทย : นศ.บ.
(การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
ภาษาอังกฤษ : B.Com.Arts
(Public Relations and Corporate Communication)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา : การสร้างสรรค์คู่จริยธรรมแห่งวิชาชีพการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ปณิธาน : สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดตั้งขึ้น โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรที่มีบทบาทและความจำเป็นมากขึ้นในสังคมปัจจุบันสำหรับองค์กรและสถาบันสมัยใหม่ทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สามารถช่วยสนองนโยบายให้สัมฤทธิผลตรงตามเป้าหมาย ช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และช่วยสร้างภาพลักษณ์อันถูกต้องและเป็นที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดไป

ความสำคัญ

ในประเทศไทยปรากฏงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2476 ในนามกองโฆษณาการ และวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับกันว่าการประชาสัมพันธ์นั้น เป็นเรื่อง ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน และมีความจำเป็นมากขึ้น เนื่องจาก การประชาสัมพันธ์นั้น ช่วยสนองนโยบายการสร้างภาพลักษณ์ การเผยแพร่ข่าวสารขององค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างสัมฤทธิผล ซึ่งปัจจุบันงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรได้ขยายขอบข่ายไปยังงานสื่อสารองค์กรร่วมด้วย

การเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรขององค์กรต่างๆ นั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบทบาทหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ที่มีต่อการพัฒนา และการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรจนเป็นที่ประจักษ์ จะเห็นได้จากการทำประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของรัฐที่กำหนดให้การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของงานในระดับนโยบาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องต่างๆ สำหรับการทำประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในส่วนขององค์กรเอกชน เช่น ธนาคาร โรงแรม บริษัท และสถานประกอบการต่างๆ นั้น ก็ใช้การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำงาน จนนำมาซึ่งการมีภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ปัจจุบัน การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรถือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากที่มีความแตกต่างและหลากหลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการประยุกต์ความรู้มาใช้ในองค์กรธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จึงมีการปรับเปลี่ยนบทบาทมากขึ้นทั้งในด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อการตลาด และการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ดังนั้น ผู้เรียนจึงมีความจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอย่างเข้าใจ ดังนั้น หลักสูตรของสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จึงเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เกิดทักษะ ความชำนาญ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จึงมีการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจรรยาบรรณในวิชาชีพให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมให้กับองค์กรต่างๆ ได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อให้ผู้เรียนและ/หรือบัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ที่สนองความต้องการของสถาบันและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเสนอแนะชี้นำแนวทางแก้ปัญหาของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์และศิลปะของการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อประโยชน์ต่อสถาบันหรือองค์กร และสังคม พัฒนาสู่ทิศทางอันถูกต้องดีงาม
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความถนัดของตนเองได้เต็มตามศักยภาพในวิทยาการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความรู้จักตนและเข้าใจสังคมแวดล้อมมากขึ้น
  3. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตน
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม
แบ่งเป็น
15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
(RSU Identity)
3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
(Internationalization and Communication)
12 หน่วยกิต
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ
(English Language)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ 54 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและองค์กรสาธารณกุศล
  2. นักประชาสัมพันธ์ในบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  3. นักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  4. ผู้ประกอบการบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


แผนการศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
PRC 131 Principles of Public Relations and Corporate Communication 3(3-0-6)
PRC 132 Persuasive Communication 3(3-0-6)
ENL XXX English Language (2) 3(X-X-X)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(X-X-X)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
PRC 231 Writing for Public Relations and Corporate Communication 3(2-2-5)
PRC 239 Thinking Skills for Public Relations and Corporate Communication 3(3-0-6)
ENL XXX English Language (3) 3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3) 3(X-X-X)
RSU 112 Sports for health 1(0-2-1)
Total 19 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
PRC 234 Graphic Design for Public Relations and Corporate Communication 3(1-4-4)
PRC 240 Creative and Digital Content Planning for Public Relations and Corporate Communication 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (4) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
PRC 238 Creative Digital Media for Public Relations and Corporate Communication 3(1-4-4)
PRC 330 Research and Evaluation for Public Relations and Corporate Communication 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (5) 3(x-x-x)
Total 15 Credits
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
PRC 332 Public Relations and Corporate Communication Campaign 3(2-2-5)
PRC 334 Public Relations and Corporate Communication Management 3(3-0-6)
PRC 339 Public Relations Planning and Crisis Management 3(3-0-6)
PRC 435 Global Public Relations and Corporate Communication 3(3-0-6)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PRC 336 Presentation Techniques in Public Relations and Corporate Communication 3(2-2-5)
PRC 343 Public Relations and Corporate Communication Entrepreneurship 3(3-0-6)
PRC 437 Marketing Public Relations 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 1
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
PRC 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
PRC 495 Issues and Ethics in Public Relations and Corporate Communication 3(2-2-5)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
PRC 492 Senior Project 5(0-10-5)
Total 5 Credits


แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
PRC 131 Principles of Public Relations and Corporate Communication 3(3-0-6)
PRC 132 Persuasive Communication 3(3-0-6)
ENL XXX English Language (2) 3(X-X-X)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(X-X-X)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
PRC 231 Writing for Public Relations and Corporate Communication 3(2-2-5)
PRC 239 Thinking Skills for Public Relations and Corporate Communication 3(3-0-6)
ENL XXX English Language (3) 3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3) 3(X-X-X)
RSU 112 Sports for health 1(0-2-1)
Total 19 Credits
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
PRC 234 Graphic Design for Public Relations and Corporate Communication 3(1-4-4)
PRC 240 Creative and Digital Content Planning for Public Relations and Corporate Communication 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (4) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
PRC 238 Creative Digital Media for Public Relations and Corporate Communication 3(1-4-4)
PRC 330 Research and Evaluation for Public Relations and Corporate Communication 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (5) 3(x-x-x)
Total 15 Credits
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
PRC 332 Public Relations and Corporate Communication Campaign 3(2-2-5)
PRC 334 Public Relations and Corporate Communication Management 3(3-0-6)
PRC 339 Public Relations Planning and Crisis Management 3(3-0-6)
PRC 435 Global Public Relations and Corporate Communication 3(3-0-6)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PRC 336 Presentation Techniques in Public Relations and Corporate Communication 3(2-2-5)
PRC 343 Public Relations and Corporate Communication Entrepreneurship 3(3-0-6)
PRC 437 Marketing Public Relations 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
PRC 495 Issues and Ethics in Public Relations and Corporate Communication 3(2-2-5)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
PRC 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
Total 6 Credits