รายละเอียดของ
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาภาษา* 12 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและหรือนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
วิชาชีพ 63 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ 54 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อสร้างให้ผู้เรียน และ/หรือบัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่สนองความต้องการของสถาบันและองค์การต่างๆ รวมทั้งสามารถเสนอแนะชี้นำแนวทางแก้ปัญหาของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์และศิลปะของการประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ต่อสถาบันหรือองค์การ และสังคมพัฒนาสู่ทิศทางอันถูกต้องดีงาม

2. เพื่อสามารถค้นหาความถนัดของตนเองได้เต็มตามศักยภาพในวิทยาการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อความรู้จักตนและเข้าใจสังคมแวดล้อมมากขึ้น

3. เพื่อเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ
2. นักประชาสัมพันธ์หน่วยงานเอกชน
3. นักประชาสัมพันธ์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
4. นักประชาสัมพันธ์หน่วยงานสาธารณกุศล
5. นักประชาสัมพันธ์บริษัทตัวแทนประชาสัมพันธ์
6. ผู้ประกอบการบริษัทตัวแทนประชาสัมพันธ์
7. นักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์
8. ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารองค์การแผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-2-5)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
PRS 234 Printed Media for Public Relations 3(1-4-4)
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
Total 22 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 224 Mass Media and Dharmacratic Society 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Comm.in ASEAN 3(2-2-5)
COM 318 Current Affairs Analysis 3(3-0-6)
PRS 235 Electronic Media for Public Relations 3(1-4-4)
PRS 330 Public Relations Research 3(2-2-5)
XXX --- Sciences and Mathematics 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
Total 22 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 217 Psychology Comm. 3(3-0-6)
PRS 332 Public Relations Campaign 3(2-2-5)
PRS 333 Public Relations Planning 3(3-0-6)
PRS 334 Public Relations Management 3(3-0-6)
PRS 336 Presentation Techniques in Public Relations 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PRS 341 Public Relations in Health Comm. 3(3-0-6)
PRS 437 Marketing Public Relations 3(3-0-6)
PRS 438 International Public Relations 3(3-0-6)
PRS 439 Public Relations in Crisis 3(3-0-6)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective 1(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคฤดูร้อน
PRS 490 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm.Arts 3(2-2-5)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
PRS 131 Principle of Public Relations 3(3-0-6)
PRS 132 Persuasive Communication 3(3-0-6)
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-5)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(2-2-5)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
PRS 231 Writing for Public Relations 3(2-2-5)
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-5)
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
PRS 436 Personality Development of Public Relations Officer 3(3-0-6)
PRS 491 Public Relations Professional Seminar 3(2-2-5)
PRS 492 Senior Project 5(0-10-5)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
Total 14 Credits

แผนสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-2-5)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
PRS 234 Printed Media for Public Relations 3(1-4-4)
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
Total 22 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 224 Mass Media and Dharmacratic Society 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Comm.in ASEAN 3(2-2-5)
COM 318 Current Affairs Analysis 3(3-0-6)
PRS 235 Electronic Media for Public Relations 3(1-4-4)
PRS 330 Public Relations Research 3(2-2-5)
XXX --- Sciences and Mathematics 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
Total 22 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 217 Psychology Comm. 3(3-0-6)
PRS 332 Public Relations Campaign 3(2-2-5)
PRS 333 Public Relations Planning 3(3-0-6)
PRS 334 Public Relations Management 3(3-0-6)
PRS 336 Presentation Techniques in Public Relations 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PRS 341 Public Relations in Health Comm. 3(3-0-6)
PRS 437 Marketing Public Relations 3(3-0-6)
PRS 438 International Public Relations 3(3-0-6)
PRS 439 Public Relations in Crisis 3(3-0-6)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
Total 15 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm.Arts 3(2-2-5)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
PRS 131 Principle of Public Relations 3(3-0-6)
PRS 132 Persuasive Communication 3(3-0-6)
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-5)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(2-2-5)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
PRS 231 Writing for Public Relations 3(2-2-5)
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-5)
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
PRS 436 Personality Development of Public Relations Officer 3(3-0-6)
PRS 491 Public Relations Professional Seminar 3(2-2-5)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
Total 12 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PRS 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
Total 6 Credits