รายละเอียดของ
หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามัลติมีเดีย
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) :
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(มัลติมีเดีย)
ชื่อเต็ม
(ภาษาอังกฤษ) :
Bachelor of Communication Arts
(Multimedia)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) :
นศ.บ.
(มัลติมีเดีย)
ชื่อย่อ
(ภาษาอังกฤษ) :
B.Com.Arts
(Multimedia)

จุดมุ่งหมายหลักสูตร

ปัจจุบันมัลติมีเดียเป็นเครื่องมือที่สำคัญของการสื่อสารมวลชนในยุคดิจทัล ที่นักสื่อสารมวลชนนำมาใช้เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ และเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานด้านการสื่อสารมวลชนในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพในโลกของการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล มัลติมีเดียเป็นสื่อที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ กับศาสตร์วิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างประเทศได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขามัลติมีเดียอย่างแพร่หลาย

สาขาวิชามัลติมีเดียออกแบบหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ในศาสตร์นิเทศศาสตร์เป็นแกนหลัก และนำความรู้ด้านศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ รวมถึงความรู้เกี่ยวเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ มาหลอมรวม (Multi-discipline) ในการสร้างสรรค์ การออกแบบ และการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดต่อการสื่อสาร

สาขาวิชามัลติมีเดีย มุ่งผลิตบัณฑิตที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ โดยมีปรัชญาในการสร้างบัณฑิตให้เป็น “คนสร้างสาร สรรสร้างสื่อ สื่อสานสัมพันธ์แห่งมวลมนุษย์” และพร้อมทั้งมุ่งพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามคุณลักษณะของหลักสูตรที่กำหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นผู้สร้างสรรค์กลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ ที่เหมาะกับสภาพการณ์ของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน 2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการใช้มัลติมีเดียที่สนองต่อความต้องการของสถานการณ์ในปัจจุบันและสนองต่อความต้องการด้านวิชาชีพได้ 3) เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตนเอง และ 4) เป็นผู้ที่ประยุกต์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ นำไปใช้กับการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบใหม่ๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทักษะในการสร้างสรรค์มัลติมีเดีย และการใช้มัลติมีเดียที่สนองต่อความต้องการของสถานการณ์ในปัจจุบันและสนองต่อความต้องการด้านวิชาชีพได้
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้สร้างสรรค์กลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพของการสื่อสารมวลชนในยุคปัจจุบัน
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีเจตคติ ที่ดีต่อวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตนเอง
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในสาขาวิชาชีพมัลติมีเดียและสาขาอื่นๆ
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม
แบ่งเป็น
15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
(RSU Identity)
3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
(Internationalization and Communication)
12 หน่วยกิต
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ
(English Language)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 54 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แนวทางประกอบอาชีพ
 1. งานด้านเว็บไซต์
  1. นักออกแบบเว็บไซต์
  2. ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์
 2. งานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
  1. นักออกแบบงานกราฟิก
  2. นักออกแบบภาพประกอบ
 3. งานด้านสื่อมัลติมีเดีย
  1. นักออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
  2. นักออกแบบและผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์
 4. งานด้านสื่อสารมวลชน
  1. นักตัดต่อวีดิทัศน์
  2. นักสร้างภาพเทคนิคพิเศษงานวีดิทัศน์ งานโฆษณา และภาพยนตร์
  3. นักควบคุมและบันทึกเสียง
  4. นักออกแบบงานโมชันกราฟิก
  5. นักออกแบบภาพเสมือนจริงในรายโทรทัศน์
 5. งานด้านการสร้างสรรค์แอนิเมชัน
  1. นักออกแบบตัวละครแอนิเมชัน
  2. นักสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
  3. นักสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ


แผนการศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดีย
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language (2) 3(2-2-5)
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
RSU 101 Sports for health 1(x-x-x)
MMD 111 Introduction to Multimedia 3(3-0-6)
MMD 112 Drawing for Multimedia 3(1-4-4)
Total 16 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL xxx English Language (3) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
MMD 122 Principles of Graphic Design for Multimedia 3(2-2-5)
MMD 222 Computer Graphic for Multimedia 3(1-4-4)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language (4) 3(2-2-5)
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
MMD 211 Creative Thinking for Multimedia 3(2-2-5)
MMD 233 Story Telling for Multimedia 3(2-2-5)
MMD 244 Web Design and Development for Multimedia 3(1-4-4)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
MMD 235 Video Production for Multimedia 3(1-4-4)
MMD 313 Information Development for Multimedia 3(2-2-5)
MMD 324 Audio for Multimedia 3(1-4-4)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU xxx กGroup 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
RSU xxx กGroup 3 - Group 8 (5) 3(x-x-x)
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
MMD 314 Digital Publishing Production 3(1-4-4)
MMD 334 2D Animation Production for Multimedia 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 1 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(3-0-6)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
MMD 336 3D Animation Production for Multimedia 3(1-4-4)
MMD 412 Multimedia Research 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 2 3(x-x-x)
Total 15 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
MMD 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
MMD 424 Multimedia Application for Presentation 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 3 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 1 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 2 3(x-x-x)
Total 15 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
MMD 471 Multimedia Entrepreneurship 3(3-0-6)
MMD 492 Senior Project 5(0-10-5)
Total 8 Credit


แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language (2) 3(2-2-5)
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
RSU 101 Sports for health 1(x-x-x)
MMD 111 Introduction to Multimedia 3(3-0-6)
MMD 112 Drawing for Multimedia 3(1-4-4)
Total 16 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL xxx English Language (3) 3(2-2-5)
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
MMD 122 Principles of Graphic Design for Multimedia 3(2-2-5)
MMD 222 Computer Graphic for Multimedia 3(1-4-4)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language (4) 3(2-2-5)
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
MMD 211 Creative Thinking for Multimedia 3(2-2-5)
MMD 233 Story Telling for Multimedia 3(2-2-5)
MMD 244 Web Design and Development for Multimedia 3(1-4-4)
MMD 314 Digital Publishing Production 3(1-4-4)
Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
MMD 235 Video Production for Multimedia 3(1-4-4)
MMD 313 Information Development for Multimedia 3(2-2-5)
MMD 324 Audio for Multimedia 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 1 3(x-x-x)
Total 21 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU xxx กGroup 3 - Group 8 (5) 3(x-x-x)
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(3-0-6)
MMD 334 2D Animation Production for Multimedia 3(1-4-4)
MMD 424 Multimedia Application for Presentation 3(1-4-4)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Intercultural Communication in ASEAN 3(3-0-6)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
MMD 412 Multimedia Research 3(3-0-6)
MMD 336 3D Animation Production for Multimedia 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 2 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 1 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
MMD 493 Cooperation Education 6(0-40-20 )
Total 6 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
MMD 471 Multimedia Entrepreneurship 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 3 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 2 3(x-x-x)
Total 9 Credit