รายละเอียดของ
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาภาษา *12 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและหรือนันทนาการ 2 หน่วยกิต
* ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษอีก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
ก.วิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
ข.วิชาชีพบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้สร้างสรรค์กลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพของการสื่อสารมวลชนในยุคปัจจุบัน

2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้มัลติมีเดียที่สนองต่อความต้องการของสถานการณ์ในปัจจุบันและสนองต่อความต้องการด้านวิชาชีพได้

3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตนเอง

4) เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสาขาวิชาชีพและสาขาอื่นๆ

แนวทางประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็น นักออกแบบเว็บไซต์ ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ นักออกแบบงานกราฟิก นักออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย นักออกแบบและผลิตสื่ออินเตอร์แอคทีฟ เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดิทัศน์ เจ้าหน้าที่สร้างภาพเทคนิคพิเศษงานวีดิทัศน์ งานโฆษณา และภาพยนตร์ เจ้าหน้าที่ควบคุมและบันทึกเสียง เจ้าหน้าที่แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-5)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
ESS/MUS Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
COM 111 Comm. Theory 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Context 3(2-2-5)
MMD 111 Introduction to Multimedia 3(3-0-6)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-5)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(3-0-6)
ESS/MUS Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-2-5)
MMD 112 Drawing for Multimedia 3(1-4-4)
MMD 122 Principles of Graphic Design for Multimedia 3(1-4-4)
MMD 222 Computer Graphic for Multimedia 3(1-4-4)
Total 19 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
MMD 211 Creative Thinking for Multimedia 3(3-0-6)
MMD 244 Web design and Development for Multimedia 3(1-4-4)
MMD 234 Script Writing for Multimedia 3(3-0-6)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
XXX xxx Social Sciences 3(x-x-x)
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm 3(3-0-6)
COM 217 Psychology Communication 3(3-0-6)
MMD 235 Video Production for Multimedia 3(1-4-4)
MMD 324 Audio for Multimedia 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 1 3(3-0-6)
Total 18 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx Humanities 3(x-x-x)
COM 224 Mass Media and Dharmacratic Society 3(3-0-6)
COM 227 Cultural Communication in ASEAN 3(3-0-6)
MMD 313 Information Development for Multimedia 3(2-2-5)
MMD 334 2D Animation Production for Multimedia 3(1-4-4)
MMD xxx Professional Elective I 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx Social Sciences 3(x-x-x)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 318 Current Affairs Analysis for Communication Arts 3(3-0-6)
MMD 314 Online Print Media Production 3(1-4-4)
MMD 336 3D Animation Production for Multimedia 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective II 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคฤดูร้อน
MMD 493 External Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx Humanities 3(x-x-x)
XXX xxx Science &Mathematics 3(x-x-x)
MMD 412 Multimedia Research 3(1-4-4)
MMD 424 Multimedia Application for Presentation 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective III 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective I 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MMD 471 Multimedia Entrepreneuship 3(3-0-6)
MMD 493 Senior Project 5(0-10-5)
XXX xxx Free Elective II 3(x-x-x)
Total 11 Credits

แผนสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-5)
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
ESS/MUS Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
COM 111 Comm. Theory 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Context 3(2-2-5)
MMD 111 Introduction to Multimedia 3(3-0-6)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-5)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(3-0-6)
ESS/MUS Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-2-5)
MMD 112 Drawing for Multimedia 3(1-4-4)
MMD 122 Principles of Graphic Design for Multimedia 3(1-4-4)
MMD 222 Computer Graphic for Multimedia 3(1-4-4)
Total 22 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx Humanities 3(x-x-x)
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
MMD 211 Creative Thinking for Multimedia 3(3-0-6)
MMD 234 Script Writing for Multimedia 3(3-0-6)
MMD 244 Web design and Development for Multimedia 3(1-4-4)
MMD 324 Audio for Multimedia 3(1-4-4)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
XXX xxx Social Sciences 3(x-x-x)
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm 3(3-0-6)
COM 217 Psychology Communication 3(3-0-6)
MMD 235 Video Production for Multimedia 3(1-4-4)
MMD 314 Online Print Media Production 3(1-4-4)
Total 18 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx Humanities 3(x-x-x)
COM 224 Mass Media and Dharmacratic Society 3(3-0-6)
COM 227 Cultural Communication in ASEAN 3(3-0-6)
MMD 313 Information Development for Multimedia 3(2-2-5)
MMD 334 2D Animation Production for Multimedia 3(1-4-4)
MMD 412 Multimedia Research 3(1-4-4)
MMD 424 Multimedia Application for Presentation 3(1-4-4)
MMD xxx Professional Elective I 3(x-x-x)
Total 24 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx Social Sciences 3(x-x-x)
XXX xxx Science &Mathematics 3(x-x-x)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 318 Current Affairs Analysis for Communication Arts 3(3-0-6)
MMD 336 3D Animation Production for Multimedia 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective II 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective III 3(x-x-x)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
MMD 495 Co-operative Education 6(0-40-20)
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MMD 471 Multimedia Entrepreneuship 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective I 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective II 3(x-x-x)
Total 9 Credits