รายละเอียดของ
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาภาษา* 12 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและหรือนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
วิชาชีพ 63 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ 48 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพ-เลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ในการผลิตสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สนองความต้องการของสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นหาความถนัดของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ในด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์

3. มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในการผลิตสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และการนำสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไปใช้เพื่อการพัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อให้ความรู้วิทยาการทางด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ให้เป็นที่ยอมรับในประชาคมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แก่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานด้านภาพยนตร์ทุกลักษณะ อาทิ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ เป็นตากล้อง/หรือผู้กำกับภาพยนตร์ ตลอดจนทีมงานในฝ่ายอื่นๆ ทั้งในสายงานด้านภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์บันเทิงและภาพยนตร์โฆษณา นอกจากนี้ บัณฑิตสามารถทำงานในสายงานด้านโทรทัศน์ เช่น ละคร โทรทัศน์ รายการสารคดีโทรทัศน์ เป็นต้นแผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Context 3(2-2-5)
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-5)
XXX --- Science and Mathematics 3(2-2-5)
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
ESS/MUS --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
MPV 111 Intro. to Motion Picture 3(3-0-6)
MPV 131 Basic Acting for Motion Picture and Video 3(1-4-4)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(2-2-5)
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-5)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-3-6)
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
MPV 223 Introduction to Script Writing for Motion Picture and Video 3(3-0-6)
MPV 231 Lighting Techniques for Film and Video 3(1-4-4)
COM 217 Psychology Communication 3(x-x-x)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
ESS/MUS --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Comm. in ASEAN 3(2-2-5)
MPV 224 Advanced Script Writing for Motion Picture and Video 3(3-0-6)
MPV 321 Motion Picture and Video Production Planning 3(3-0-6)
MPV 331 Video Production I 3(1-4-4)
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
MPV 322 Motion Picture Criticism 3(3-0-6)
MPV 332 Video Production II 3(1-4-4)
MPV 333 Motion Picture Production I 3(1-4-4)
MPV 335 335 Motion Picture and Video Directing 3(1-4-4)
COM 224 Mass Media and Dharmacratic Society 3(3-0-6)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MPV 334 Motion Picture and Video Editing 3(1-4-4)
MPV 431 Motion Picture Production II 3(1-4-4)
MPV 436 Audio for Film and Video 3(1-4-4)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 318 Current Affairs Analysis 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคฤดูร้อน
MPV 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
MPV 492 Senior Project 5(0-10-5)
Total 5 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits

แผนสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Context 3(2-2-5)
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-5)
XXX --- Science and Mathematics 3(2-2-5)
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
ESS/MUS --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
MPV 111 Intro. to Motion Picture 3(3-0-6)
MPV 131 Basic Acting for Motion Picture and Video 3(1-4-4)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(2-2-5)
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-5)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-3-6)
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
MPV 223 Introduction to Script Writing for Motion Picture and Video 3(3-0-6)
MPV 231 Lighting Techniques for Film and Video 3(1-4-4)
COM 217 Psychology Communication 3(x-x-x)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
ESS/MUS --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Comm. in ASEAN 3(2-2-5)
MPV 224 Advanced Script Writing for Motion Picture and Video 3(3-0-6)
MPV 321 Motion Picture and Video Production Planning 3(3-0-6)
MPV 331 Video Production I 3(1-4-4)
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
MPV 322 Motion Picture Criticism 3(3-0-6)
MPV 332 Video Production II 3(1-4-4)
MPV 333 Motion Picture Production I 3(1-4-4)
MPV 335 335 Motion Picture and Video Directing 3(1-4-4)
COM 224 Mass Media and Dharmacratic Society 3(3-0-6)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MPV 334 Motion Picture and Video Editing 3(1-4-4)
MPV 431 Motion Picture Production II 3(1-4-4)
MPV 436 Audio for Film and Video 3(1-4-4)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 318 Current Affairs Analysis 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
MPV 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits