รายละเอียดของ
หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต
สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
วิทยาลัยนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) :
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(การภาพยนตร์ดิจิทัล)
ชื่อเต็ม
(ภาษาอังกฤษ) :
Bachelor of Communication Arts
(Digital Film)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) :
นศ.บ.
(การภาพยนตร์ดิจิทัล)
ชื่อย่อ
(ภาษาอังกฤษ) :
B.Com. Arts
(Digital Film)
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ภาพยนตร์ดิจิทัล นอกจากจะมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได้ของประเทศ แล้ว ภาพยนตร์ดิจิทัล ยังมีบทบาทในฐานะสื่อมวลชน ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสังคม ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติและธำรงรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ซึ่งถือกำเนิด ขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2535 จึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในงานด้านภาพยนตร์ดิจิทัล สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปี่ยมไปด้วยความสำนึกทางสังคม ซึ่งมีบัณฑิตจบไปแล้วหลายรุ่น อย่างไรก็ตามจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคิด รูปแบบ เนื้อหา ตลอดจนเครื่องมือในการผลิตที่ก้าวไปสู่โลกดิจิทัล และสื่อในการนำเสนอที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นประกอบกับการมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการ จึงเห็นควรที่จะปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการเรียนรู้เชิงลึกในการผลิตงานภาพยนตร์ดิจิทัล เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวด้านบริการสร้างสรรค์งานธุรกิจและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทัล ทั้งภายในและต่างประเทศ นักศึกษาผู้เรียนในหลักสูตรจะผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบเป็นอย่างดี และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องไปกับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และสามารถนำเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล จัดระบบการเรียนการสอนที่สามารถทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีองค์ความรู้สมดุลย์ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ทั้งสองทางคือทางด้านการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล และ การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบางประเภทควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นสายงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและความสามารถเชิงทักษะวิชาชีพของแต่ละบุคคล รวมทั้งยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นสาขาวิชาทางด้านนี้หรือในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ในการผลิตสื่อภาพยนตร์ดิจิทัลสนองความต้องการของสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน
 2. เพื่อให้ความรู้วิทยาการทางด้านภาพยนตร์ดิจิทัล ให้เป็นที่ยอมรับในประชาคมทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการภาพยนตร์ดิจิทัลแก่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในการผลิตสื่อภาพยนตร์ดิจิทัล และการนำสื่อภาพยนตร์ดิจิทัลไปใช้เพื่อการพัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ค้นหาความถนัดของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ในด้านภาพยนตร์ดิจิทัล
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม
แบ่งเป็น
15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
(RSU Identity)
3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
(Internationalization and Communication)
12 หน่วยกิต
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ
(English Language)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 48 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ ดังนี้

 1. ผู้ผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
 2. ผู้ผลิตละครโทรทัศน์
 3. ผู้กำกับภาพยนตร์ดิจิทัล
 4. ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ดิจิทัล
 5. ช่างภาพนิ่ง
 6. ช่างถ่ายภาพภาพยนตร์ดิจิทัล
 7. ผู้บันทึกเสียงภาพยนตร์ดิจิทัล
 8. ผู้ตัดต่อภาพยนตร์ดิจิทัล
 9. ผู้เขียนบทภาพยนตร์
 10. ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์
 11. ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา
 12. ผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
 13. ผู้ควบคุมเทคนิคการแก้ไขสีภาพยนตร์ดิจิทัล


แผนการศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
DFM 111 Introduction to Film 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (2) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health 1(0-2-1)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
DFM 131 Basic Acting for Film 3(1-4-4)
DFM 132 Lighting Techniques for Digital Film 3(1-4-4)
ENL xxx English Language (3) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
DFM 223 Introduction to Script Writing for Film 3(3-0-6)
DFM 232 Film Production for Television 3(1-4-4)
DFM 321 Film Production Planning 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (4) 3(2-2-5)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
DFM 224 Advanced Script Writing for Film 3(3-0-6)
DFM 233 Digital Film Production I 3(1-4-4)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
DFM 322 Film Criticism 3(3-0-6)
DFM 335 Digital Film Directing 3(1-4-4)
DFM 431 Digital Film Production II 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
DFM 334 Digital Film Editing 3(1-4-4)
DFM 436 Audio for Digital Film 3(1-4-4)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credits
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
DFM 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
DFM 492 Senior Project 5(0-10-5)
DFM 437 Entrepreneurship in Digital Film Business 3(3-0-6)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 12 Credits


แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
DFM 111 Introduction to Film 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (2) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health 1(0-2-1)
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
DFM 131 Basic Acting for Film 3(1-4-4)
DFM 132 Lighting Techniques for Digital Film 3(1-4-4)
ENL xxx English Language (3) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
DFM 223 Introduction to Script Writing for Film 3(3-0-6)
DFM 232 Film Production for Television 3(1-4-4)
DFM 321 Film Production Planning 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (4) 3(2-2-5)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
DFM 224 Advanced Script Writing for Film 3(3-0-6)
DFM 233 Digital Film Production I 3(1-4-4)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
DFM 322 Film Criticism 3(3-0-6)
DFM 335 Digital Film Directing 3(1-4-4)
DFM 431 Digital Film Production II 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
DFM 334 Digital Film Editing 3(1-4-4)
DFM 436 Audio for Digital Film 3(1-4-4)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credits
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
DFM 437 Entrepreneurship in Digital Film Business 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
DFM 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
Total 6 Credits