รายละเอียดของ
หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) :
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
ชื่อเต็ม
(ภาษาอังกฤษ) :
Bachelor of Communication Arts
(Digital Marketing Communication)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) :
นศ.บ.
(การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
ชื่อย่อ
(ภาษาอังกฤษ) :
B.Com. Arts
(Digital Marketing Communication)
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิต ให้มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด และ สร้างสรรค์เนื้อหาในการสื่อสารการตลาด ที่มีความรู้ ความชำนาญการสื่อสารกาตลาดภายใต้บริบทโลกดิจิทัล โดยการเรียนรู้ในศาสตร์ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนจากบทเรียนการสื่อสารการตลาดในธุรกิจที่หลากหลาย ตลอดจนมีความเข้าใจในศิลปะแห่งการคัดสรร เลือกสรร เนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์การสื่อสารตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ผ่านการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาต่างๆ

โดยสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลหวังให้บัณฑิตที่ผลิตมีความสามารถในการเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ สังคม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม โดยคาดหวังว่า บัณฑิตที่จบออกไป ได้รับความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดที่ทันสมัย และสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารการตลาดที่ผันเปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี ภายใต้คติพจน์ ที่ว่า

“สร้างนักสื่อสารการตลาด ที่รู้จริงในหลักการ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์และบูรณาการนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด ในการสื่อสารคุณค่าตราสินค้า ไปผูกใจผู้คนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”

บัณฑิตที่จบออกไปจะไม่เป็นแต่เพียงเป็นนักสื่อสารการตลาดที่สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้าให้แนบแน่น ตอบสนองต่อเป้าหมายทางการตลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นบัณฑิตที่มีหัวใจแห่งการแบ่งปัน ในอันที่จะนำความรู้และทักษะที่เกิดจากการบ่มเพาะในมหาวิทยาลัยไปต่อยอด และส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และ ทักษะ ในค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์สื่อและเนื้อหาการสื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารคุณค่าตราสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง ในการวางแผนกลยุทธ์และการประเมินการสื่อสารการตลาดสำหรับธุรกิจที่หลากหลาย
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและความสำนึกทางสังคมให้เป็นนักสื่อสารการตลาดที่ดีที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม
แบ่งเป็น
15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
(RSU Identity)
3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
(Internationalization and Communication)
12 หน่วยกิต
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ
(English Language)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ 54 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แนวทางประกอบอาชีพ
  1. เจ้าของกิจการด้านการสื่อสารการตลาด
  2. บุคลากรด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่าง ๆ
  3. บุคลากรด้านการสร้างสรรค์ตราสินค้า
  4. บุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อวางแผนและประเมินผลการสื่อสารการตลาด


แผนการศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
IMC 111 Integrated Marketing Communication 3(3-0-6)
IMC 112 Principle of Digital Marketing for Marketing Communication 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (2) 3(x-x-x)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health 1(x-x-x)
Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
IMC 113 Digital Consumer for Marketing Communication 3(3-0-6)
IMC 115 Writing for Marketing Communication 3(2-2-5)
XXX xxx English Language (3) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
IMC 214 Digital Strategic Marketing Communication Planning 3(3-0-6)
IMC 218 Visual Communication in Marketing Strategy 3(3-0-6)
XXX xxx English Language (4) 3(x-x-x)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
IMC 213 Brand and Digital Marketing Communication Research 3(3-0-6)
IMC 219 Sensational Marketing Communication 3(3-0-6)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
IMC 310 Marketing Analysis for Digital Marketing Communication 3(3-0-6)
IMC 312 Creative Activities for Marketing Communication 3(3-0-6)
IMC 316 Creativity for Branding Profession 3(3-0-6)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (5) 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective (1) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
IMC 314 Mixed Media Marketing Communications Campaign 3(2-2-5)
IMC 315 New Media Management for Marketing Communication 3(3-0-6)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective (2) 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective (3) 3(x-x-x)
Total 15 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ S (ภาคพิเศษ)
IMC 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
IMC 317 Social Marketing Communication 3(3-0-6)
IMC 490 Social Entrepreneurship and Social Changes in Marketing Communications Seminar 3(2-2-5)
IMC 494 Marketing Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective (1) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective (2) 3(x-x-x)
Total 15 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
IMC 492 Senior Project 5(0-10-5)
Total 5 Credit


แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
IMC 111 Integrated Marketing Communication 3(3-0-6)
IMC 112 Principle of Digital Marketing for Marketing Communication 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (2) 3(x-x-x)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health 1(x-x-x)
Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
IMC 113 Digital Consumer for Marketing Communication 3(3-0-6)
IMC 115 Writing for Marketing Communication 3(2-2-5)
XXX xxx English Language (3) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
IMC 214 Digital Strategic Marketing Communication Planning 3(3-0-6)
IMC 218 Visual Communication in Marketing Strategy 3(3-0-6)
XXX xxx English Language (4) 3(x-x-x)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
IMC 213 Brand and Digital Marketing Communication Research 3(3-0-6)
IMC 219 Sensational Marketing Communication 3(3-0-6)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
IMC 310 Marketing Analysis for Digital Marketing Communication 3(3-0-6)
IMC 312 Creative Activities for Marketing Communication 3(3-0-6)
IMC 316 Creativity for Branding Profession 3(3-0-6)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (5) 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective (1) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
IMC 314 Mixed Media Marketing Communications Campaign 3(2-2-5)
IMC 315 New Media Management for Marketing Communication 3(3-0-6)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective (2) 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective (3) 3(x-x-x)
Total 15 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
IMC 317 Social Marketing Communication 3(3-0-6)
IMC 490 Social Entrepreneurship and Social Changes in Marketing Communications Seminar 3(2-2-5)
IMC 494 Marketing Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective (1) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective (2) 3(x-x-x)
Total 15 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
IMC 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
Total 6 Credit