รายละเอียดของ
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและหรือนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 60 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต


แนวทางการประกอบอาชีพ

ที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนในภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร ออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาดในภาคเอกชนและอาชีพอิสระด้านสื่อสารการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาวิชาสื่อสารการตลาด การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาอื่นๆ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาดมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านการวางแผนกลยุทธ์ การสร้างสรรค์และผลิต ผลงานด้านการสื่อสารการตลาดทั้งองค์ความรู้ระดับประเทศและนานาชาติ มีความเข้าใจและสามารถใช้สื่อชนิดต่างๆ เพื่อถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ด้านสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

2. สามารถแสวงหาความรู้ในวิทยาการด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้วยตนเองรวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้าหาความเข้าใจ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับการประกอบอาชีพที่มั่นคงต่อไปในอนาคต

3. สามารถประยุกต์ความรู้ ความสามารถและทักษะการสร้างสรรค์ที่มีให้เข้ากับการทำงานสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจได้ตลอดเวลา กับมีทักษะในการประสานความรู้ความสามารถกับผู้อื่น

4. มีบุคลิกภาพใฝ่รู้และสร้างสรรค์ เป็นนักวิชาการ นักคิด นักปฎิบัติที่ทำงานได้อย่างหลากหลายด้วยความอุตสาหะ และมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมด้วยความรับผิดชอบ มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสาขาวิชาชีพและสาขาอื่นๆ

5. มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในวิชาการและวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน ตามหลักวิชาการ และพัฒนาต่อเนื่อง จากหลักการจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมทำกิจกรรมด้านสื่อสารการตลาด

6. ให้บริการแก่สังคมในด้านการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการรวมทั้งการใช้วิจารณญาณในการรับสารจากสื่อต่างๆ ส่งเสริมให้ธุรกิจการสื่อสารการตลาดในประเทศไทยได้พัฒนาให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
COM 116 Lang.and Comm.in Social and Cult.Context 3(2-2-5)
IMC 111 Integrated Marketing Comm. 3(3-0-6)
IMC 112 Intro. to Marketing for Integrated Comm. 3(3-0-6)
XXX xxx English Elective (1) 3(2-2-5)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
IMC 113 Consumer Behavior Insight Analysis 3(3-0-6)
IMC 115 Writing for Marketing Comm. 3(2-2-5)
XXX xxx English Elective (2) 3(2-2-5)
XXX xxx Humanities Elective 3(3-0-6)
Total 18 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-2-5)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
IMC 211 Practical Marketing for Marketing Comm. 3(3-0-6)
IMC 212 Innovative Media for Marketing Comm. 1(x-x-x)
XXX xxx English Elective (3) 3(2-2-5)
XXX xxx Humanities Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Social Sciences Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Physical Education & Recreation Elective 1(0-2-1)
Total 22 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 224 Mass Media & Dharmacratic Society 3(3-0-6)
COM 225 English for Comm.Arts 3(2-2-5)
COM 318 Research for Marketing Comm. 3(3-0-6)
IMC 213 Research for Marketing Comm. 3(3-0-6)
IMC 214 Strategic Planning for Marketing Comm. 3(3-0-6)
XXX xxx Science, Math. and Computer Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 1 3(3-0-6)
XXX xxx Physical Education & Recreation Elective 1(0-2-1)
Total 22 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 211 Law and Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 217 Psychology Comm. 3(3-0-6)
IMC 311 Creative Strategy and Practice 3(3-0-6)
IMC 312 Creative Activities for Marketing Comm. 3(3-0-6)
IMC 313 Marketing Comm. Management 3(3-0-6)
XXX --- Science,Math. and Computer Elective 3(3-0-6)
XXX --- Free Elective 1 3(3-0-6)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IMC 314 Marketing Comm. Campaign 3(2-2-5)
IMC 316 Creativity for Branding 3(3-0-6)
IMC 317 Social Marketing Comm. 3(2-3-4)
IMC 492 Seminar in Marketing Comm. 3(2-2-5)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(2-2-5)
XXX xxx Science,Math. and Computer Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Social Sciences Elective 3(3-0-6)
Total 21 Credits
ภาคฤดูร้อน
IMC 493 External Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
IMC 499 Senior Project 5(0-10-5)
Total 5 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx Professional Elective 2 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 3 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 2 3(3-0-6)
Total 9 Credits

แผนสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
COM 116 Lang.and Comm.in Social and Cult.Context 3(2-2-5)
IMC 111 Integrated Marketing Comm. 3(3-0-6)
IMC 112 Intro. to Marketing for Integrated Comm. 3(3-0-6)
XXX xxx English Elective (1) 3(2-2-5)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
IMC 113 Consumer Behavior Insight Analysis 3(3-0-6)
IMC 115 Writing for Marketing Comm. 3(2-2-5)
XXX xxx English Elective (2) 3(2-2-5)
XXX xxx Humanities Elective 3(3-0-6)
Total 18 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-2-5)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
IMC 211 Practical Marketing for Marketing Comm. 3(3-0-6)
IMC 212 Innovative Media for Marketing Comm. 1(x-x-x)
XXX xxx English Elective (3) 3(2-2-5)
XXX xxx Humanities Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Social Sciences Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Physical Education & Recreation Elective 1(0-2-1)
Total 22 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 224 Mass Media & Dharmacratic Society 3(3-0-6)
COM 225 English for Comm.Arts 3(2-2-5)
COM 318 Research for Marketing Comm. 3(3-0-6)
IMC 213 Research for Marketing Comm. 3(3-0-6)
IMC 214 Strategic Planning for Marketing Comm. 3(3-0-6)
XXX xxx Science, Math. and Computer Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 1 3(3-0-6)
XXX xxx Physical Education & Recreation Elective 1(0-2-1)
Total 22 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 211 Law and Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 217 Psychology Comm. 3(3-0-6)
IMC 311 Creative Strategy and Practice 3(3-0-6)
IMC 312 Creative Activities for Marketing Comm. 3(3-0-6)
IMC 313 Marketing Comm. Management 3(3-0-6)
XXX --- Science,Math. and Computer Elective 3(3-0-6)
XXX --- Free Elective 1 3(3-0-6)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IMC 314 Marketing Comm. Campaign 3(2-2-5)
IMC 316 Creativity for Branding 3(3-0-6)
IMC 317 Social Marketing Comm. 3(2-3-4)
IMC 492 Seminar in Marketing Comm. 3(2-2-5)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(2-2-5)
XXX xxx Science,Math. and Computer Elective 3(3-0-6)
XXX xxx Social Sciences Elective 3(3-0-6)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
IMC 495 Co-operative Education 6(0-10-5)
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx Professional Elective 2 3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 3 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 2 3(3-0-6)
Total 9 Credits