รายละเอียดของ
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาภาษา* 12 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและหรือนันทนาการ 2 หน่วยกิต
*ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ 54 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านข่าวสาร

2) สามารถนำเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพ และวิเคราะห์ ชี้นำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิผลโดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์ และศิลป์ของการสื่อสาร

3) มีความรู้พื้นฐาน ที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสาขาวิชาต่างๆ

4) สามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย

5) สามารถเป็นผู้นำทางความคิด และชักนำสังคมไปในทางที่ถูกต้อง

6) เป็นนักวารสารศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

7) มีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานเป็นนักวารสารศาสตร์ในหลากหลายอาชีพ อาทิ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าววิทยุและโทรทัศน์ เป็นหนึ่งผู้ปฏิบัติงานในกองบรรณาธิการหนังสือ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ Web-site ในบริษัท ห้างร้าน หรือในหน่วยงานต่างๆแผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-5)
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Context 3(2-2-5)
JRN 111 Introduction to Journalism 3(2-2-5)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX --- Physical Education/ or Recreation 1(x-x-x)
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-5)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(2-2-5)
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-2-5)
JRN 112 Introduction to News Writing and Reporting 3(2-2-5)
JRN 113 Article and Critique Writing 3(2-2-5)
Total 19 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 217 Psychology Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
JRN 242 Cultures News Reporting 3(2-2-5)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
XXX --- Science and Mathematics 3(x-x-x)
COM 224 Mass Media and Dharmacratic Society 3(2-2-5)
COM 227 Intercultural Comm. in ASEAN 3(2-2-5)
JRN 114 Graphic Design for Journalism Media 3(1-4-4)
JRN 246 Conflict Issues News & Article 3(2-2-5)
JRN 451 Digital Production 3(1-4-4)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
JRN 243 Politics News Reporting 3(2-2-5)
JRN 345 Journalism Photography 3(1-4-4)
JRN 346 Copy Editing 3(2-2-5)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
COM 318 Current Affairs Analysis for Comm. Arts 3(3-0-6)
JRN 244 Economics News and Article 3(2-2-5)
JRN 348 Feature Writing 3(2-2-5)
JRN 349 Journalism Management 3(1-4-4)
JRN 450 Newspaper Production 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
JRN 452 Broadcast News Program Production 3(1-4-4)
JRN 453 Magazine Production 3(1-4-4)
JRN 492 Senior Project 5(0-10-5)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective 3(x-x-x)
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
JRN 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credits

สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ไม่ต้องลงรายวิชา

JRN 492 Senior Project 5(0-10-5) และ
JRN 489 Internship 1(0-40-20) แต่ให้ลงรายวิชา
JRN 493 Co-operative Education 6(0-40-20)
ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1