รายละเอียดของ
หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) :
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล)
ชื่อเต็ม
(ภาษาอังกฤษ) :
Bachelor of Communication Arts
(Content and Digital Media)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) :
นศ.บ.
(คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล)
ชื่อย่อ
(ภาษาอังกฤษ) :
B.Com.Arts
(Content and Digital Media)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะทางด้านการเขียน การเล่าเรื่อง ทั้งในรูปแบบตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการออกแบบอินโฟกราฟิก ผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังร่วมสร้างบุคลากรที่ยังขาดแคลนทางด้านผู้ประกอบการคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ บุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานวิจัยและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

นอกจากนี้ยังมุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า กำลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม เพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
 1. มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะการเขียน การเล่าเรื่อง ทั้งที่เป็นสารคดี บันเทิงคดี และโน้มน้าวใจ
 2. มีความสามารถในการผลิตภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และอินโฟกราฟิก
 3. สามารถนำคอนเทนต์และภาพที่มีคุณภาพ มาวิเคราะห์ ชี้นำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิผล โดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์ และศิลป์ของการสื่อสารในยุคดิจิทัล
 4. มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสาขาวิชาต่าง ๆ
 5. สามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย
 6. สามารถเป็นผู้นำทางความคิด และชักนำสังคมไปในทางที่ถูกต้อง
 7. เป็นนักสื่อสาร ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
 8. มีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม และการสื่อสารแบบไร้พรมแดน
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม
แบ่งเป็น
15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
(RSU Identity)
3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
(Internationalization and Communication)
12 หน่วยกิต
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ
(English Language)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ 54 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


แนวทางการประกอบอาชีพ
 • นักเขียน และนักเล่าเรื่องในหลากหลายประเภทสื่อ
 • เป็นนักเขียนซีรีส์หรือนวนิยายชุด
 • นักรีวิวเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์
 • นักสื่อสารแบรนด์ที่มีเรื่องราว
 • นักถ่ายภาพนิ่ง และภาพวีดิโอ เพื่อสื่อดิจิทัล
 • นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม
 • พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ
 • ผู้ผลิตสื่อดิจิทัล
 • ผู้ประกอบการทางด้านคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
 • นักวิชาการและหรือนักวิจัยทางด้านการสื่อสาร


แผนการศึกษาสาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
CDM 111 Writing and Storytelling for Digital Media 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (2) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
CDM 121 Creative Review Storytelling 3(2-2-5)
ENL xxx English Language (3) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
Total 15 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
CDM 122 Feature Writing 3(2-2-5)
ENL xxx English Language (4) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health 1(0-2-1)
Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
CDM 223 News Writing and Current Affairs Analysis 3(2-2-5)
CDM 231 Graphic Design for Digital Media 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (5) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
CDM 224 Article Writing 3(2-2-5)
CDM 325 Storytelling for Branded Communication 3(2-2-5)
CDM 332 Visual Storytelling and Infographics 3(2-2-5)
CDM 333 Conceptual Photography 3(1-4-4)
CDM 351 Digital Media Production in Text Form 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
CDM 326 Non-fiction and Series Writing 3(2-2-5)
CDM 334 Aesthetics Photography 3(1-4-4)
CDM 341 Digital Media User Insight 3(2-2-5)
CDM 352 Digital Media Production in Audio and Video Form 3(1-4-4)
Total 15 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคฤดูร้อน
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
Total 3 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
CDM 342 Content and Digital Media Entrepreneurship 3(2-2-5)
CDM 453 Digital Media Production in Graphic Form 3(1-4-4)
CDM 492 Senior Project 5(0-10-5)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 20 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
CDM 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credit


แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
CDM 111 Writing and Storytelling for Digital Media 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (2) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
CDM 121 Creative Review Storytelling 3(2-2-5)
ENL xxx English Language (3) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
Total 15 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
CDM 122 Feature Writing 3(2-2-5)
ENL xxx English Language (4) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health 1(0-2-1)
Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
CDM 223 News Writing and Current Affairs Analysis 3(2-2-5)
CDM 231 Graphic Design for Digital Media 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (5) 3(x-x-x)
Total 18 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
CDM 224 Article Writing 3(2-2-5)
CDM 325 Storytelling for Branded Communication 3(2-2-5)
CDM 332 Visual Storytelling and Infographics 3(2-2-5)
CDM 333 Conceptual Photography 3(1-4-4)
CDM 351 Digital Media Production in Text Form 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
CDM 326 Non-fiction and Series Writing 3(2-2-5)
CDM 334 Aesthetics Photography 3(1-4-4)
CDM 341 Digital Media User Insight 3(2-2-5)
CDM 352 Digital Media Production in Audio and Video Form 3(1-4-4)
Total 15 Credit
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคฤดูร้อน
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
Total 3 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
CDM 342 Content and Digital Media Entrepreneurship 3(2-2-5)
CDM 453 Digital Media Production in Graphic Form 3(1-4-4)
XXX xxx Professional Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 3(x-x-x)
Total 15 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
CDM 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
Total 6 Credit