รายละเอียดของ
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาภาษา* 12 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและหรือนันทนาการ 2 หน่วยกิต
* ได้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในหมวดวิชาเฉพาะเพิ่มอีก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
ก.วิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
ข.วิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านการแสดงและงานบันเทิง ทั้งองค์ความรู้ในโลกตะวันออกและตะวันตกกับเข้าใจและสามารถใช้สื่อชนิดต่างๆ เพื่อถ่ายทอดศิลปะบันเทิงเหล่านั้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

2) สามารถประยุกต์ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่มีให้เข้ากับการทำงานในพื้นที่ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลากับมีทักษะในการประสานความรู้ความสามารถกับผู้อื่น

3) มีบุคลิกภาพใฝ่รู้และสร้างสรรค์ เป็นนักวิชาการ นักคิด นักปฎิบัติที่ทำงานได้อย่างหลากหลายด้วยความอุตสาหะ และมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมด้วยความรับผิดชอบ มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสาขาวิชาชีพและสาขาอื่นๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสื่อสารการแสดง จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่สามารถจะไปประกอบอาชีพ ดังนี้
• นักแสดง
• นักเขียนบทละครและบทการแสดงต่างๆ
• นักออกแบบงานด้านการสื่อสารการแสดง
• ผู้ฝึกสอนการแสดง
• ผู้กำกับการแสดง
• ผู้ประสานงานองค์กรการแสดง
• นักวิจารณ์งานสื่อสารการแสดง

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-5)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
PAC 111 Overview to Performing Arts Comm. 3(3-0-6)
PAC 112 Fundamental Acting 3(1-4-4)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(2-2-5)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Context 3(2-2-5)
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-5)
ART 103 Art Appreciation 3(3-0-6)
PAC 114 Performance for Social Action 3(2-2-5)
PAC 221 Scenic & Lighting Techniques 3(2-2-5)
PAC 222 Make-up Techniques and Costume Design 3(2-2-5)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
CSC 100 Information Technology and Its Applications 3(2-2-5)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-4)
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
PAC 331 Acting Technique for Radio, Television and Film 3(1-4-4)
PAC 223 Technology for Performing Arts Communication 3(2-2-5)
XXX --- Professional Elective I 3(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 226 Information Technology for Mass Communication 3(2-2-5)
COM 227 Intercultural Comm. in ASEAN 3(3-0-6)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
PAC 225 Fundamental Directing 3(1-4-4)
PAC 311 Performing Arts Comm. Management 3(3-0-6)
PAC 321 Concepts and Principles of Scriptwriting for Performing Arts Communication 3(3-0-6)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 224 Mass Media and Dharmacratic Society 3(3-0-6)
COM 314 Art for Mass Comm. 3(3-0-6)
PAC 226 Dancing for Performing Arts 3(1-4-4)
PAC 322 Contemporary Performance Comm. 3(2-2-5)
XXX --- Social Sciences 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective II 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 318 Current Affairs Analysis 3(3-0-6)
ENV 111 Man and Environment 3(2-3-4)
XXX --- Mathematics 3(x-x-x)
PAC 336 Play Directing 3(1-4-4)
PAC 431 Production Design Concept and Visualization 3(1-4-4)
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคฤดูร้อน
PAC 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
PAC 491 Performing Arts Communication Seminar 3(3-0-6)
PAC 433 Performing Arts Criticism 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective III 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective I 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective II 3(x-x-x)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PAC 492 Senior Project 5(0-10-5)
Total 5 Credits

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-5)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
PAC 111 Overview to Performing Arts Comm. 3(3-0-6)
PAC 112 Fundamental Acting 3(1-4-4)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(2-2-5)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Context 3(2-2-5)
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-5)
ART 103 Art Appreciation 3(3-0-6)
PAC 114 Performance for Social Action 3(2-2-5)
PAC 221 Scenic & Lighting Techniques 3(2-2-5)
PAC 222 Make-up Techniques and Costume Design 3(2-2-5)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
CSC 100 Information Technology and Its Applications 3(2-2-5)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-4)
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
PAC 331 Acting Technique for Radio, Television and Film 3(1-4-4)
PAC 223 Technology for Performing Arts Communication 3(2-2-5)
XXX --- Professional Elective I 3(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 226 Information Technology for Mass Communication 3(2-2-5)
COM 227 Intercultural Comm. in ASEAN 3(3-0-6)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
PAC 225 Fundamental Directing 3(1-4-4)
PAC 311 Performing Arts Comm. Management 3(3-0-6)
PAC 321 Concepts and Principles of Scriptwriting for Performing Arts Communication 3(3-0-6)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 224 Mass Media and Dharmacratic Society 3(3-0-6)
COM 314 Art for Mass Comm. 3(3-0-6)
PAC 226 Dancing for Performing Arts 3(1-4-4)
PAC 322 Contemporary Performance Comm. 3(2-2-5)
XXX --- Social Sciences 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective II 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 318 Current Affairs Analysis 3(3-0-6)
ENV 111 Man and Environment 3(2-3-4)
XXX --- Mathematics 3(x-x-x)
PAC 336 Play Directing 3(1-4-4)
PAC 431 Production Design Concept and Visualization 3(1-4-4)
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคฤดูร้อน
PAC 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
PAC 491 Performing Arts Communication Seminar 3(3-0-6)
PAC 433 Performing Arts Criticism 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective III 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective I 3(x-x-x)
XXX --- Free Elective II 3(x-x-x)
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PAC 493 Co-operative Education 6(0-40-20)
Total 6 Credits