รายละเอียดของ
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาภาษา* 12 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและหรือนันทนาการ 2 หน่วยกิต
* ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
วิชาชีพ 63 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ 54 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านการโฆษณา ที่สนองต่อความต้องการขององค์กรธุรกิจ สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

2) มีศักยภาพในเชิงความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านกลยุทธ์การโฆษณาที่แปลกใหม่ ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3) มีความรู้พื้นฐานที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ทั้งในด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และในด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในระดับต่าง

4) สามารถแสวงหาความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งมีความเป็นสากลทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา

5) เป็นนักโฆษณาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักโฆษณา และนักสร้างสรรค์ในบริษัทตัวแทนโฆษณา
2. นักโฆษณา และนักสร้างสรรค์ในบริษัทผู้ผลิตสื่อโฆษณา
3. นักโฆษณาในฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร ออกแบบ และผลิตงานสื่อโฆษณาในภาคเอกชน
4. นักโฆษณา และนักสร้างสรรค์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน


แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-5)
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
ADS 151 Principles of Advertising ) 3(3-0-6)
ADS 152 Principles of Marketing for Advertising 3(3-0-6)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(2-2-5)
Total 22 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-5)
XXX --- Mathematics and Computer 3(x-x-x)
XXX --- Sciences 3(x-x-x)
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Context 3(2-2-5)
ADS 153 Consumer Analysis for Advertising 3(3-0-6)
ADS 156 Computer Graphic for Advertising 3(2-3-6)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
XXX --- Mathematics and Computer 3(x-x-x)
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-2-5)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
COM 314 Art for Mass Comm. 3(3-0-6)
ADS 252 Advertising Design 3(2-2-5)
ADS 253 Creative and Copywriting 3(2-2-5)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Comm. in ASEAN 3(2-2-5)
COM 317 Comm. Research 3(3-0-6)
COM 225 English for Comm.Arts 3(3-0-6)
ADS 351 Media Planning 3(3-0-6)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
COM 224 Mass Media and Dharmacratic Society 3(3-0-6)
ADS 354 Advertising Research 3(3-0-6)
ADS 353 Integrated Marketing Comm. 3(3-0-6)
ADS 361 Advertising Presentation 3(3-0-4)
XXX --- Professional Elective 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
ADS 360 Brand Management 3(3-0-6)
ADS 446 Media Innovation 3(3-0-6)
ADS 451 Advertising Management 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 19 Credits
ภาคฤดูร้อน
ADS 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 318 Current Affairs Analysis 3(3-0-6)
ADS 452 Advertising Campaign Planning 3(2-2-5)
ADS 495 Selected Topic in Advertising 3(1-4-4)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ADS 492 Senior Project 5(0-10-5)
Total 5 Credits

แผนสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
ENG 101 Foundation English I 3(2-2-5)
COM 111 Communication Theory 3(3-0-6)
COM 113 Speech for Comm. Arts 3(2-2-5)
ADS 151 Principles of Advertising 3(3-0-6)
ADS 152 Principles of Marketing for Advertising 3(3-0-6)
THA 106 Thai Language for Comm. 3(2-2-5)
Total 22 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 102 Foundation English II 3(2-2-5)
XXX --- Mathematics and Computer 3(x-x-x)
XXX --- Sciences 3(x-x-x)
COM 112 Introduction to Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 116 Language and Comm. in Social and Cultural Context 3(2-2-5)
ADS 153 Consumer Analysis for Advertising 3(3-0-6)
ADS 156 Computer Graphic for Advertising 3(2-3-6)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 103 Foundation English III 3(2-2-5)
XXX --- Mathematics and Computer 3(x-x-x)
COM 226 Information Technology for Mass Comm. 3(2-2-5)
COM 223 Digital Photography for Comm. 3(2-3-6)
COM 314 Art for Mass Comm. 3(3-0-6)
ADS 252 Advertising Design 3(2-2-5)
ADS 253 Creative and Copywriting 3(2-2-5)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX --- Humanities 3(x-x-x)
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
COM 211 Law & Ethics of Mass Comm. 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Comm. in ASEAN 3(2-2-5)
COM 317 Comm. Research 3(3-0-6)
COM 225 English for Comm.Arts 3(3-0-6)
ADS 351 Media Planning 3(3-0-6)
Total 21 Credits

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX --- Social Sciences 3(x-x-x)
COM 224 Mass Media and Dharmacratic Society 3(3-0-6)
ADS 354 Advertising Research 3(3-0-6)
ADS 353 Integrated Marketing Comm. 3(3-0-6)
ADS 361 Advertising Presentation 3(3-0-4)
XXX --- Professional Elective 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX --- Physical Education and/or Recreation 1(x-x-x)
ADS 360 Brand Management 3(3-0-6)
ADS 446 Media Innovation 3(3-0-6)
ADS 451 Advertising Management 3(3-0-6)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
XXX --- Professional Elective 3(x-x-x)
Total 19 Credits

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 318 Current Affairs Analysis 3(3-0-6)
ADS 452 Advertising Campaign Planning 3(2-2-5)
ADS 495 Selected Topic in Advertising 3(1-4-4)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ADS 493 Co-operative Education 6(0-40-20)
Total 5 Credits