รายละเอียดของ
หลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
หลักสูตร ปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) :
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(นวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์)
ชื่อเต็ม
(ภาษาอังกฤษ) :
Bachelor of Communication Arts
(Innovative Advertising and Creative Media)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) :
นศ.บ.
(นวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์)
ชื่อย่อ
(ภาษาอังกฤษ) :
B.Com. Arts
(Innovative Advertising and Creative Media)


ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

องค์ความรู้ด้านการโฆษณาเป็นการบูรณาการจากหลากหลายศาสตร์ โดยมีพัฒนาการที่ผันแปรไปตามบริบททางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศไทย วงการโฆษณาในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายจากกระแสดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มากมายที่ทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภค ธุรกิจโฆษณา และธุรกิจสื่อ จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามอัตราเร่งของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล นำไปสู่การโฆษณาในรูปแบบที่แตกต่างไปจากสื่อดั้งเดิม มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อ เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) เป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบฐานข้อมูลมหาศาล (Big Data) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และกำหนดทิศทางการพัฒนาในทุกมิติ ดังนั้น ในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องมีทั้งความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม มีศักยภาพเชิงความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิเคราะห์ที่เพียงพอต่อการทำงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผลกระทบของการโฆษณาที่จะส่งผลต่อสังคมด้วย

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างสรรค์งานโฆษณาและสื่อต่าง ๆ ที่มีความแปลกใหม่ หลากหลายและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ องค์กร และสถาบันทางสังคมต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาและแสวงหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เน้นการฝึกปฏิบัติงานและวิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อโฆษณาที่สอดคล้องกับกระแสดิจิทัลและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ เพื่อสร้างศักยภาพของบัณฑิตในหลักสูตรให้สามารถในการรองรับแนวโน้มและนโยบายในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ มีรูปแบบการเรียนการสอนและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการ ทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อโฆษณา รวมถึงประสบการณ์วิชาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดในการเข้าสู่วิชาชีพโฆษณา การตลาด หรือสายงานอื่น ๆ การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่หลากหลายตามความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล รวมถึงการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้อย่างหลากหลาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ ที่สนองต่อความต้องการ ขององค์กรธุรกิจ สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. มีศักยภาพในเชิงความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านกลยุทธ์การโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  3. มีความรู้พื้นฐานที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ทั้งในด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง และในด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในระดับต่าง ๆ
  4. สามารถแสวงหาความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งมีความเป็นสากลทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา
  5. เป็นนักโฆษณา นักสร้างสรรค์สื่อ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม
แบ่งเป็น
15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
(RSU Identity)
3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
(Internationalization and Communication)
12 หน่วยกิต
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ
(English Language)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ 63 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ 54 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพ
  1. บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทวางแผนสื่อ บริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
  2. บริษัทผู้ผลิตสื่อโฆษณาต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อโฆษณาดิจิทัล
  3. ฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร ฝ่ายออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณาในภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
  4. ประกอบอาชีพอิสระโดยนำทักษะไปปรับใช้หรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา


แผนการศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
IAM 150 Introduction to Advertising and Digital Marketing 3(3-0-6)
IAM 153 Consumer Insight Analysis 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (2) 3(x-x-x)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health 1(0-2-1)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
IAM 156 Digital Visual Design for Advertising 3(2-2-5)
IAM 157 Commercial Video and Motion Graphic Production 3(2-2-5)
ENL xxx English Language (3) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(2-3-6)
IAM 250 Creative Solution for Advertising 3(2-2-5)
IAM 260 Advertising Creative and Production 3(2-3-6)
ENL xxx English Language (4) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
IAM 259 Digital Marketing for Advertising 3(3-0-6)
IAM 353 Hybrid Advertising 3(3-0-6)
IAM xxx Professional Elective (1) 3(x-x-x)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective (1) 3(x-x-x)
Total 21 Credits
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
IAM 352 Media Innovation and Planning 3(3-0-6)
IAM 354 Research and Development for Advertising 3(3-0-6)
IAM 360 Creative Branding Communication 3(3-0-6)
IAM xxx Professional Elective (2) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective (2) 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
IAM 451 Advertising Industry 3(3-0-6)
IAM 459 Social Advertising 3(3-0-6)
IAM xxx Professional Elective (3) 3(x-x-x)
Total 15 Credits
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
IAM 489 Internship 1(0-40-20)
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
IAM 445 Strategic Advertising Planning 3(3-0-6)
IAM 452 Innovative Advertising Campaign 3(2-2-5)
IAM 496 Advertising and Creative Media Entrepreneurs 3(3-0-6)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IAM 492 Senior Project 5(0-10-5)
Total 5 Credits


แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL XXX English Language (1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy 2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1) 3(x-x-x)
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of Communication 3(3-0-6)
COM 117 Speech and Personality 3(2-2-5)
IAM 150 Introduction to Advertising and Digital Marketing 3(3-0-6)
IAM 153 Consumer Insight Analysis 3(3-0-6)
ENL xxx English Language (2) 3(x-x-x)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health 1(0-2-1)
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts 3(2-2-5)
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
IAM 156 Digital Visual Design for Advertising 3(2-2-5)
IAM 157 Commercial Video and Motion Graphic Production 3(2-2-5)
ENL xxx English Language (3) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (3) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(2-3-6)
IAM 250 Creative Solution for Advertising 3(2-2-5)
IAM 260 Advertising Creative and Production 3(2-3-6)
ENL xxx English Language (4) 3(2-2-5)
RSU xxx Group 3 - Group 8 (4) 3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 223 Digital Photography for Communication 3(2-3-6)
COM 227 Intercultural Communication in ASEAN 3(2-2-5)
IAM 259 Digital Marketing for Advertising 3(3-0-6)
IAM 353 Hybrid Advertising 3(3-0-6)
IAM xxx Professional Elective (1) 3(x-x-x)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective (1) 3(x-x-x)
Total 21 Credits
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 230 Creative Thinking for Communication Arts 3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for Digital Media 3(2-2-5)
IAM 352 Media Innovation and Planning 3(3-0-6)
IAM 354 Research and Development for Advertising 3(3-0-6)
IAM 360 Creative Branding Commination 3(3-0-6)
IAM xxx Professional Elective (2) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective (2) 3(x-x-x)
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
IAM 451 Advertising Industry 3(3-0-6)
IAM 459 Social Advertising 3(3-0-6)
IAM xxx Professional Elective (3) 3(x-x-x)
Total 15 Credits
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
IAM 445 Strategic Advertising Planning 3(3-0-6)
IAM 452 Innovative Advertising Campaign 3(2-2-5)
IAM 496 Advertising and Creative Media Entrepreneurs 3(3-0-6)
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IAM 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
Total 6 Credits