คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 หลังจากที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้เปิดทำการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เริ่มแรกได้เปิดการสอนในสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาสารนิเทศ

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะไดรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากทบวงมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่ง และรับสมัครตรงเองอีกส่วนหนึ่ง ต่อมาปี พ.ศ. 2541 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศได้ย้ายไปสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้ปีดังกล่าวคณะนิเทศศาสตร์ เปิดทำการเรียนการสอนทั้งสิ้น 5 สาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2542 คณะนิเทศศาสตร์ได้เปิดการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และในปีการศึกษา 2545 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะไปสู่นานาชาติ จึงเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้นมาอีกหนึ่งหลักสูตร

ปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชา ดังนี้

1.สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

2.สาขาวิชาการโฆษณา

3.สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

4.สาขาวิชาวารสารศาสตร์

5.สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์

6.สาขาวิชาสื่อสารการแสดง

7.สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

8.สาขาวิชามัลติมีเดีย

9.สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

10.สาชาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)

ระดับปริญญาโท 1 สาขา

สาขานิเทศศาสตร์

ระดับปริญญาเอก 1 สาขา

สาขานิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้นำทางการศึกษาด้านการสื่อสารที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้และแก้ปัญหาของสังคมและชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
1. ผลิตนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพ ความสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ

2. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3. ให้บริการสังคมและชุมชนทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม และสร้างมาตรฐานงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ปรัชญา

นักนิเทศศาสตร์มีพันธะหน้าที่สำคัญในการเชื่อมโยงบุคคลและกลุ่มบุคคลเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างมวลมนุษย์ในวัฒนธรรมเดียวกันและต่างวัฒนธรรม โดยมีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมในทุกๆด้านบนฐานของจริยธรรมวิชาชีพ

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ และคุณธรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย

เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ควบคู่ไปกับคุณลักษณะด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของหลักสูตร และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ อันเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความ คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม ดังนั้น คณะนิเทศศาสตร์ จึงกำหนดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนัก ศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


จากปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ ดังกล่าว คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยรังสิต ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ดังนี้

1. เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพ ความสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณ

2. เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

3. เพื่อให้บริการสังคมและชุมชนทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาและ การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

4. เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริม และสร้างมาตรฐานงานด้านศิลปวัฒนธรรม